Blog Archives

Uratujmy firmy od limitów! Ponad 50% środków PFR 2.0 pozostaje niewykorzystanych.

Uratujmy firmy od limitów!

 • 28 lutego czyli już za 3 dni mija termin składania wniosków o pomoc z Tarczy PFR2.0 i Tarczy Branżowej 6.0.
 • Statystyki przekazanych już kwot z założonych środków w programach pomocowych oraz liczba odrzuconych wniosków, zwłaszcza z sektora MŚP, jasno wskazują, że mechanika tych programów jest pilnie do poprawienia!

Jak pokazała wczorajsza konferencja prasowa Ministerstwa Zdrowia jesteśmy dalecy od odmrożenia. Większość firm w przemyśle spotkań i wydarzeń wchodzi w drugi rok od początku pandemii notując nadal straty powyżej 70%!  Duża część z tych firm nie mogła ze względu na obostrzenia wznowić od marca działalności. Tymczasem na dzień dzisiejszy nie ma planu ich odmrażania w ciągu najbliższych dwóch tygodni ani w dającej się przewidzieć perspektywie następnych tygodni, miesięcy… Logiczna wydaje się więc konieczność wydłużenia pomocy.

Jeśli państwo chce zrekompensować firmom straty w związku z decyzją o przedłużeniu ich zamknięcia na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa i funkcjonowania pozostałych obszarów gospodarki, to w pierwszej kolejności konieczna jest modyfikacja mechaniki dotychczasowych form pomocy.

Zarówno PFR 2.0 jak i Tarcza Branżowa mają dla branż z szeroko rozumianego przemysłu spotkań i wydarzeń oraz turystyki niską skuteczność, głównie z powodu limitów, które z rządowych narzędzi pomocowych wykluczają wiele firm z najwyższymi spadkami i najdłużej dotkniętych ograniczeniami – hotele miejskie, agencje eventowe, organizatorów wydarzeń, turystykę biznesowa, firmy targowe, firmy przewozowe.

Mowa o limitach pomocy de minimis, limitach pomocy PFR 2.0, limitach PKD, które wypaczają skuteczność zasadnej i wprowadzonej pomocy rządowej!

Za 3 dni tj. w niedzielę 28 lutego kończy się nabór tarczy 2.0 PFR i tarczy branżowej 6.0. Z 13 mld złotych w puli dostępnych subwencji w ramach PFR 2.0  banki wypłaciły dotychczas nieco ponad 6 mld złotych, czyli w programie wykorzystano niecałe 50% środków PFR dedykowanych dla branż najbardziej dotkniętych, czyli dla nas w przemyśle spotkań
i wydarzeń!

Liczby pokazują że program ewidentnie nie dotarł do ogromnej części beneficjentów i to nie dlatego, że jest za mało firm, które tej pomocy potrzebują, ale dlatego, że wiele z nich nie spełnia ustanowionych w regulaminie limitów finansowych. Główną przyczyną odrzucenia lub niemożności złożenia wniosków w ramach PFR2.0, zgłaszaną przez podmioty jest brak właściwego PKD lub formy działalności (w tym zatrudnianie personelu na umowy cywilnoprawne) oraz niemożność zmieszczenia się we wprowadzonych do tarczy 2.0 limitach pomocy z obu tarcz.

Z kolei z tarczy branżowej 6.0 – zwolnienia z ZUS czy dofinansowania do wynagrodzeń  – nie może skorzystać wiele firm z nieodpowiednim dominującym PKD lub tych większych, które przekroczyły wysokość niskiego progu dopuszczalnej kwoty pomocy publicznej de minimis. Komisja Europejska dwukrotnie podniosła tę kwotę już kilka tygodni temu, jednak do pomocy nie wprowadzono nowych przepisów. Dlaczego??!!

Zwracamy uwagę, że termin składania wniosków o pomoc, która dotyczyła grudnia zeszłego roku i stycznia 2021 roku, mija za kilka dni, tj. 28 lutego!!! Tkwimy w limitach sprzed pandemii, przez które te pomoce przepadną i nie wesprą polskich firm: JDG, mikro i MSP. Czy ta opieszałość jest efektem niedopatrzenia?

O potencjalnej nieskuteczności pomocy informujemy administracje publiczną od początku programów. Wprowadzenie nowych przepisów, przedłużenie pomocy ze zwiększoną systemowo skutecznością, a także przedłużenie naborów muszą nastąpić niezwłocznie i tego właśnie oczekujemy jako Przemysł Spotkań i Wydarzeń.

„Wydaje się, że mamy już wypracowane lekarstwa na ekonomiczne, obiektywne, skutki pandemii, poważnym problemem jest jednak sposób podania i zaproponowana dawka! Chcielibyśmy, aby w wyniku leczenia pacjent przeżył…”komentuje Łukasz Adamowicz, wiceprezes SOIT , członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń/TUgether.


Ustawa odszkodowawcza – Szansa na przetrwanie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

W dniach 17-19 lutego 2021 trafi do drugiego czytania na 21. Posiedzeniu Senatu RP – Projekt ustawy odszkodowawczej – ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjęty w pierwszym czytaniu z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych w drodze konsultacji z branżami zamkniętymi, w tym z przedstawicielami Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń).
Tzw. ustawa odszkodowawcza to propozycja „formy ugody” ze Skarbem Państwa – ugody zmniejszającej potencjalne koszty państwa, związane z masowo składanymi pozwami sądowymi przez przedsiębiorców, a także zapobiegającej zatkaniu sądów tymi pozwami.

Dotychczasowa, wykształcona linia orzecznictwa wskazuje na przychylanie się sądów administracyjnych do powyższych argumentów przedsiębiorców.
1. DLACZEGO JEST TO TAK WAŻNE?
Wielu przedsiębiorców, których działalność zablokowano z powodu pandemii i ograniczeń z nią związanych, zostało pominiętych w pomocach w 2020 i 2021 roku. Do wielu przedsiębiorców pomoc nie dotarła albo była niewystarczająca.
Przykładów jest wiele:
 • JDG – jednoosobowe działalności gospodarcze;
 • spółki m.in. jawne, komandytowe, cywilne niezatrudniające pracowników;
 • pominięte PKD w pomocach – z łańcucha dostaw naszych branż /np. usługi IT specjalistyczne dla hotelarstwa, tłumacze konferencyjni, usługi spedycyjne tylko dla branży targowej i inne/;
 • firmy, które miały źle dobrane PKD przed pandemią /bo wcześniej nie było to ważne i potrzebne przedsiębiorcy, jedynie dla celów statystycznych/;
 • firmy, które odnotowały największe spadki w 2020 roku i nie załapały się na pomoc z tarczy finansowej 2.0 oraz pokrycia 70% kosztów stałych /straty/ ze względu na wprowadzone limity;
 • firmy założone w 2020 roku;
 • firmy, dla których otrzymana pomoc nie pokryła zdecydowanej większości strat.
2. CO ZAWIERA PROJEKT?
Projekt zawarty w druku 307 polega na utworzeniu instrumentarium prawnego, wzorowanego na zawartym w ustawie z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych, wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, w czasie stanu nadzwyczajnego. Projekt bazuje na mechanizmie przewidzianym w prawodawstwie polskim i zgodnym z prawem unijnym.

Z ustawy mogliby skorzystać przedsiębiorcy poszkodowani w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem COVID-19. Ustawa przewiduje administracyjną, pozasądową i szybszą od sądowej drogę wyliczania szkody i odszkodowania w oparciu o decyzje wojewodów.
WAŻNE! Szkoda ta byłaby pomniejszona o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu. Jeśli więc otrzymana pomoc była jednak dla danego podmiotu skuteczna, to nie wystąpi przesłanka do odszkodowania.
W wyniku rozmów i porozumienia z przedsiębiorcami, ustalono ugodowe dla Skarbu Państwa i Przedsiębiorców rozwiązania:
 1.  Po pierwsze: poprawki ograniczają zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa na podstawie procedowanej ustawy, tylko do przedsiębiorców, ponieważ to ta grupa podmiotów została najbardziej dotknięta ekonomicznie wprowadzanymi przez rząd ograniczeniami, nakazami i zakazami.
 2.  Po drugie: odszkodowanie zostanie ograniczone do 70% poniesionej szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość bezzwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy woli uzyskać takie odszkodowanie, dochodzone w prostszym i szybszym trybie administracyjnym, czy też dochodzić odszkodowania rekompensującego całość szkody przed sądem powszechnym, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3.  Po trzecie: odszkodowanie to 70% całej szkody w rozumieniu cywilistycznym, czyli obejmującej zarówno poniesione przez przedsiębiorców straty, jak i nieuzyskane korzyści, jeżeli pozostają w związku z wprowadzanymi przez rząd w następstwie pandemii ograniczeniami, nakazami i zakazami dotyczącymi działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że projekt w pierwotnym brzmieniu dotyczył tylko poniesionej straty, bez nieuzyskanych w wyniku pandemii korzyści.
3. JAK MOŻESZ POMÓC?
Zapraszamy do dołączenia do Wydarzenia na FB dot. Ustawy Odszkodowawczej i prosimy o wsparcienagłaśnianiu projektu ustawy.
DOŁĄCZ DO WYDARZENIA: https://fb.me/e/19EDLEfhX
 
LINKI do artykułów o projekcie ustawy:

Kompasy Vistuli 2021

Kompasy Vistuli 2021 – druga edycja konkursu organizowanego przez Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Czasy są niezwykle trudne, ale wiecznie tak nie będzie. Po zapaści w gospodarce spowodowanej pandemią nastąpi odbicie – również w takich sektorach jak turystyka, hotelarstwo i gastronomia oraz w branży spotkań.

Biznes w tym obszarze odbuduje się, ponieważ ludzie bardzo tego potrzebują. Turystyka i rekreacja będą jednymi z mega-trendów w życiu i gospodarce. Pandemia odciśnie oczywiście piętno na branży, nastąpią radykalne zmiany. Ważne, aby je przewidzieć, dostrzec i wykorzystać.

W tych trudnych dla branży turystycznej, hotelowej i eventowej czasach powinniśmy szukać wzorów do naśladowania – młodych talentów, które pomogą odbudować się gospodarce po kryzysie covidowym. Dlatego SGTiH Vistula organizuje kolejną edycję nagrody Kompasy Vistuli. Uczelnia szuka absolwentek i absolwentów, którzy swoimi sukcesami udowodnili, że będą nadzieją na rozkwit branży po kryzysie.

Inicjatorem konkursu jest Rada Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, w której skład wchodzą przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz dziennikarze branżowi. W 2020 roku, do Rady Biznesu została powołana Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes SOIT.

 

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula docenia ludzi, którzy widzą więcej, są spostrzegawczy, kreatywni i mają wizję. To oni będą odbudowywać tę część gospodarki i wyznaczać nowe kierunki. Wielu z nich to absolwenci Vistuli. Uczelnia chce wyróżnić najlepszych z nich. Bo to oni będą w awangardzie, staną na czele zmian i pociągną ten biznes.

Właśnie z myślą o absolwentach takich kierunków jak np. Turystyka i Rekreacja – zarówno polskich jak i zagranicznych – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula organizuje drugą edycję konkursu „Kompasy Vistuli”. – Chcemy wyłonić i uhonorować osoby, które odnoszą sukces na polu zawodowym związanym z szeroko pojętą gościnnością – mówi dr Krzysztof Celuch, pełnomocnik rektora ds. kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. – Pragniemy nagrodzić tych, którzy są wytrwali, potrafią komunikować się, mają zapał i potencjał – dodaje. – To niezbędne cechy ludzi, dzięki którym branża odbije się od dna i znów będzie dynamicznie się rozwijać. To właśnie oni, po pandemii, będą pokazywać drogę.

Konkurs jest skierowany do absolwentów następujących uczelni:

 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji;
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie;
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie;
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi;
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – kierunek Turystyka i Rekreacja;
 • Uczelnia Vistula – kierunek Turystyka i Rekreacja;
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna – kierunek Turystyka i Rekreacja.

Kompasy Vistuli” są przyznawane w kategorii Menedżer oraz w kategorii Przedsiębiorca.

Konkurs jest otwarty. Kandydaci mogą zgłaszać się sami, mogą to też zrobić m.in. ich byli wykładowcy, przełożeni, współpracownicy oraz inni absolwenci.

Kandydatury są przyjmowane do 14 lutego 2021 r. poprzez formularz dostępny na internetowej stronie konkursu SGTiH Vistula:

https://www.vistulahospitality.edu.pl/o-nas/absolwenci/konkurs-kompasy-vistuli

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędą się 8 kwietnia 2021 r.

Materiały prasowe Uczelni Vistula

Więcej: vistulahospitality.edu.pl


APELUJEMY: konieczne zmiany kryteriów PFR 2.0, które wykluczają z pomocy większość organizatorów incentive travel

PFR 2.0 ze względu na limit wysokości subwencji na jednego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę nie obejmie większości organizatorów incentive travel i turystyki biznesowej zaliczanych do MŚP. PKD 79.12 Z organizatorów turystyki nie zostało uwzględnione w Tarczy Antykryzysowej 6.0. Dla zamkniętego sektora wyjazdów motywacyjnych pomoc zakończyła się w wakacje 2020, a lock down trwa nadal. Nie są również znane szczegółowe zasady umorzenia subwencji z PFR 1.0 dla zamkniętych branż. SOIT apeluje o jedno z trzech rozwiązań w programie PFR: zniesienie limitów finansowania na pracownika, uzależnienie limitu od obrotu firmy w MŚP /widełki w zależności od obrotu lub rozszerzenie definicji pracownika/personelu.

Członkowie SOIT i inni organizatorzy wyjazdów biznesowych z nadzieją oczekiwali na uruchomienie programu PFR 2.0, który miał stanowić dedykowane dodatkowe wsparcie dla ponownie na jesieni zamkniętych branż, umożliwiając im przetrwanie okresu ograniczonej administracyjnie działalności. Przedsiębiorcy liczyli na pokrycie 70% kosztów stałych za okres ponownego zamknięcia sześciu 6 miesięcy /zmienione finalnie na 5 miesięcy/.

Program PFR z założenia ma przeciwdziałać upadłości firm z branż zamkniętych i wzrostowi bezrobocia oraz zapewnić płynność i stabilność finansową w związku ze skutkami pandemii COVID-19. Program zakłada, iż z otrzymanej subwencji można sfinansować wydatki związane z działalnością gospodarczą  w szczególności: „pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów,  kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub umów o podobnym charakterze) nieruchomości użytkowanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej, (kosztów wszelkich należności publicznoprawnych,  kosztów zakupu sprzętu i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.) Tymczasem maksymalna kwota finansowania z Tarcz Finansowych PFR 1.0 i 2.0 została ograniczona do wysokości 144 000 zł na jednego pracownika. W przeliczeniu na trzynaście miesięcy pomocy (od marca 2020 do marca 2021) kwota ta pokrywa głównie część wydatków na pracownika (wynagrodzenia, świadczenia ZUS, podatki), natomiast nie zabezpiecza innych kosztów stałych organizatora turystyki biznesowej i motywacyjnej, które są głównie oparte na usługach zewnętrznych.

WYKLUCZAJĄCE LIMITY

Pomimo udokumentowanego i związanego z obostrzeniami spadku obrotów (u członków SOIT wystąpiły w przedziale od 60 do 95 % w 2020 roku), spełnieniu kryterium wymaganego PKD, niezaleganiu z regulacją należności publiczno-prawnych, a także zatrudnianiu pracowników na umowę o pracę, większość agencji incentive travel zrzeszonych w SOIT nie zakwalifikuje się do pomocy PFR 2.0 z powodu ograniczenia sumy pomocy do 144 000 zł na jednego pracownika z Tarczy PFR 1.0 i PFR 2.0.

Firmy turystyczne (w tym organizatorzy turystyki motywacyjnej) zostały najmocniej dotknięte w pierwszym “uderzeniu” epidemii. Spadki obrotów 80-100% na wiosnę 2020 spowodowały, że w tarczy 1.0 występowały o maksymalny 8% limit pomocy. Środki te pozwoliły opłacić koszty przerwanego łańcucha realizacji – opłacenie zarezerwowanych, a anulowanych usług, zwroty dla klientów biznesowych. Obecnie firmy te mają zostać pominięte w pomocy, ponieważ w marcu 2020 zostały najbardziej poszkodowane?

Specyfiką branży turystyki motywacyjnej jest działalność na zamówienie klienta, często sezonowo.  Powoduje to tworzenie miejsc pracy w ramach różnego rodzaju umów: w systemie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umów o współpracy (piloci, przewodnicy, fotografowie, filmowcy, twórcy indywidualnych programów motywacyjnych, graficy, księgowi, prawnicy, firmy IT). Umowy outsourcingowe mają często charakter długotrwały. W 2020 roku firmy zorganizowały znikomą ilość wyjazdów zagranicznych w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym same agencje zrzeszone w SOIT zrealizowały 826 wyjazdów dla ponad 44 tys. osób o wartości blisko 230 mln zł. Spadki w sektorze incentive travel sięgają od marca nawet 95%, większość wyjazdów odbyła się w 1 kwartale 2020 roku, przed wybuchem pandemii. Na potrzeby ustalenia wysokości subwencji PFR będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r., czyli o kwocie uzyskanej subwencji zadecyduje okres, w którym firmy nie realizowały wyjazdów i nie generowały też umów zlecenia, większej ilości niż zwykle umów o pracę czy umów o dzieło.

Jedna osoba, właściciel czy specjalista Incentive Travel, generuje zupełnie inne obroty firmy niż pracownik w firmie produkcyjnej czy hotelu, więc nie można stosować takich samych kryteriów do specyfiki firm incentive travel.” – tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

Ze względu na zakupy i łączenie usług obcych charakterystyką organizatorów jest wysoki przychód w przeliczeniu na pracownika. Ta wysoka wydajność powoduje też wyższe niż średnie koszty pracownicze. Tę cechę zaproponowany limit także piętnuje.

Firmy zrzeszone w SOIT utrzymują się i prowadzą działalność mimo dramatycznej sytuacji na rynku. Ponoszą koszty prowadzenia działalności, starają się utrzymać zespoły agencyjne, które mimo braku zamówień cały czas pracują w pełnym wymiarze, a ich cała produktywność od marca 2020 została skierowana do obsługi niekończących się procesów anulacji i przekładania terminów wyjazdów. Właściciele agencji często też rozwijają nowe usługi spoza branży turystycznej, aby móc utrzymać swoje zespoły w czasie lock down’u.

Program PFR 2.0 zakłada, że subwencja finansowa udzielana jest do wysokości 70% Kosztów Stałych. (…) Beneficjent będzie uprawniony do rekompensaty Kosztów Stałych tylko za okresy kwalifikowane, w których spadek obrotów wynosi co najmniej 30%.” W przypadku agencji incentive, targów, czy festiwali, przewozów autokarowych, turystyki przyjazdowej ograniczenia trwają nieprzerwanie od marca 2020 roku, a spadki są na poziomie 60-95%.

APEL DO PFR I RZĄDU O ZMIANY DOTYCZĄCE LIMITÓW

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel apeluje w liście wysłanym do zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Prezesa Rady Ministrów, a także do Ministra Finansów i kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:

 • o zniesienie limitu capacity 144.000 zł z PFR 1.0 i 2.0 dla firm charakteryzujących się dużymi spadkami obrotu na wiosnę i długim okresem ograniczenia działalności
 • lub rozszerzenie limitu na osoby na stałe współpracujące w firmie w kosztach stałych /umowy o pracę, umowy o współpracę, zlecenie, o dzieło i inne umowy/ – tzw. personel stały firmy
 • lub uzależnienie limitów od obrotu.

 Alternatywnie w przypadku spadków MŚP powyżej 60%, na wzór mechanizmu dla firm mikro, proponuje zastosowanie wyłącznie limitu 72000 zł tylko na tarczę 2.0. Przedsiębiorstwa te zostały szczególnie mocno dotknięte i w dużo większym zakresie wykorzystały środki z tarczy 1.0

„Z naszego punktu widzenia ważne jest zabezpieczenie personelu, czyli pracowników pracujących zarówno na umowę o pracę, jak i współpracowników, którzy dostarczają usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem firmy oraz pozostałych kosztów stałych firmy. Brak tego zabezpieczenia może przyczynić się do wielu bardzo poważnych problemów wśród organizatorów incentive travel w 2021 roku” – wyjaśnia Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT.

Podobny problem związany z limitem na pracownika w programie PFR 2.0., jak w agencjach incentive travel, obserwujemy w firmach festiwalowych, transportu autokarowego, czy w większości agencji obsługujących targi pod kodem 73.11 Z.

DEFINICJA KOSZTÓW STAŁYCH BUDZĄCA WĄTPLIWOŚCI

 Wiele wątpliwości organizatorów turystyki budzi definicja “Kosztów Stałych” podana w dokumencie “Najczęściej zadawane pytania” z dnia 31.12.2020, wg której „Koszty Stałe” oznaczają faktyczną stratę brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 do 31 marca 2021 r., wykazaną przez Beneficjenta w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych, z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną z innych źródeł (otrzymana lub oczekiwana). Pytania dotyczą sposobu wyliczenia Kosztów Stałych/straty, a także wzoru wyliczenia prognozowanych Kosztów Stałych/strat na 2021 rok.

2020 JAKO MOŻLIWY ROK REFERENCYJNY DLA DUŻYCH FIRM

Zwracamy uwagę na duże zmiany na rynku związane z wpływem epidemii na zatrudnienie w turystyce. Szczególnie dotknęło to podmioty duże. Wiele firm kwalifikujących się jako “duże przedsiębiorstwa” rok temu obecnie zalicza się do MŚP. Wnioskujemy również o dodanie drugiego terminu – 31 grudnia 2020 r., do określania wielkości beneficjenta (stanu zatrudnienia) dla dużych firm.

 BRAK PRZEDŁUŻENIA TFZ. BRAK URUCHOMIENIA TFP POMIMO NADZWYCZAJNYCH OKOLICZNOŚCI

Wprowadzone rozwiązania – Turystyczny Fundusz Zwrotów i Turystyczny Fundusz Pomocowy – zabezpieczające środki klientów z sektora turystyki biznesowej i incentive travel od października 2020 przestały działać. Nasi klienci ciągle czekają na moment kiedy będą mogli zrealizować projekt motywacyjny. Pozbawienie ich zabezpieczenia mimo trwających obostrzeń i mimo pozostałych środków finansowych na ten cel jest dla nas niezrozumiałe. Dodamy, że w dużej mierze środki za anulowane przed październikiem wyjazdy nie dotarły do przedsiębiorców. Z TFZ skorzystały głównie biura podróży obsługujące klienta indywidualnego w odniesieniu do wyjazdów wiosennych i letnich. Według nas TFP powinien pełnić funkcję stabilizującą teraz a nie tylko kiedyś.

ORGANIZATORZY TURYSTYKI POZA TARCZĄ 6.0.

SOIT zwraca również uwagę, że organizatorzy turystyki PKD 79.12. Z nie zostali objęci pomocą za listopad i kolejne miesiące w ramach Tarczy 6.0. Nie mogąc pracować, organizatorzy ponoszą dodatkowe koszty pracy.  Tarczą 6.0 nie zostali objęci także samozatrudnieni (JDG). Tutaj widać dysproporcję w świadczeniach vs. tarcza „wiosenna”, kiedy to JDG otrzymały 3 x zwolnienie ZUS, 3 x postojowe, wsparcie z PUP czy pożyczkę 5 tys. zł. Obecnie JDG nie kwalifikują się do żadnej pomocy PFR, a otrzymują tylko 1 x postojowe, 1 x zwolnienie z ZUS + pożyczkę 5 tys. (jeżeli oczywiście ich PKD znalazło się na liście wspieranych branż). PKD 79.12 Z, czyli organizatorów turystyki, nie jest ujęte w Tarczy 6.0. Z kolei część PKD ujętych w programie PFR 2.0 (jak np. przewodnicy) to praktycznie wyłącznie jednoosobowe działalności, więc PFR 2.0 będzie dla nich martwym programem.

Współpracownicy agencji incentive, a także przewodnicy i piloci pozostają nadal bez wsparcia. W związku z tym realna pomoc dla sektora turystyki biznesowej zakończyła się w wakacje, a w incentive travel organizacja wyjazdów zakończyła się wiosną 2020!

Od marca 2020 roku znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji, nie możemy wykonywać swojej pracy, ponosimy koszty stałe prowadzenia firm nie znając horyzontu czasowego na powrót do regularnej działalności. Ogromną nadzieję na utrzymanie naszych firm i miejsc pracy pokładaliśmy w programach pomocowych dedykowanych poszkodowanym w pandemii branżom – branżom zamkniętym decyzjami administracyjnymi, czyli właśnie w programie PFR 2.0. Obecna sytuacja jest dla nas zupełnie niezrozumiała.”- tłumaczy Łukasz Adamowicz, V-ce Prezes SOIT.

W naszej opinii wyłącznie umorzenie PFR 1.0 łącznie z podatkiem i pokryciem z PFR 2.0 – 70% kosztów stałych firm, jest jedyną szansą na przetrwanie turystyki biznesowej w Polsce i utrzymanie konkurencyjności polskich firm na arenie europejskiej i światowej.” – przekonuje Olga Krzemińska-Zasadzka. Finansowanie PFR 2.0 wg obecnych kryteriów z limitem na 1 pracownika tworzy taką sytuację, iż pomoc otrzymają firmy, które w 2020 roku odnotowały spadki o ok. 30%, a subwencja nie stanowi o ich dalszym istnieniu, natomiast branża turystyczna, eventowa, festiwalowa, autokarowa nadal pozostaną bez fundamentalnej pomocy. – dodaje.

 POMOC POWINNA OBJĄĆ WSZYSTKICH „ZAMKNIĘTYCH” PRZEDSIĘBIORCÓW

Polski Fundusz Rozwoju uwzględnił trzy rozwiązania, o które apelowała przez Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń i SOIT jako jej członek – po pierwsze – włączenie dodatkowych kodów PKD i poszerzenie tym samym listy beneficjentów umorzenia PFR 1.0 oraz ubiegania się o subwencję PFR 2.0. Po drugie – dodanie daty 31.07.2020 do kryterium ustalania stanu zatrudniania pracowników. Po trzecie umorzenie Tarczy 1.0 co także zostało uczynione, ale czekamy jeszcze na szczegóły tego umorzenia. To były dobre zmiany, ale nie przyniosą one zamierzonego efektu pomocy najbardziej dotkniętym branżom, bez uwzględnienia apelu o zniesienie limitu 144.000 zł z PFR 1.0 i 2.0 lub rozszerzenie limitu o tzw. personel stały firmy lub limitu na obrót firmy przy usługach specjalistycznych. Zastosowanie tych rozwiązań pomoże ochronić przedsiębiorców działających w branży turystyki biznesowej oraz tworzone przez nich miejsca pracy, co doskonale wpisze się w misję PFR. Należy także podkreślić, że wyłącznie pomoc wszystkim elementom łańcucha dostaw, umożliwi odbudowę przemysłu spotkań i wydarzeń.


SOIT wspiera Fundację Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań, w którym przyszło nam się mierzyć z pandemią i niespotykanym dotąd kryzysem w naszej branży. Nasze stowarzyszeniowe plany i pomysły zostały wywrócone do góry nogami. Od 9 lat, po raz pierwszy nie odbyła się w listopadzie Gala Columbus Day. Ze względu na obostrzenia nie mogliśmy się także spotkać na tradycyjnej SOIT-owej Wigilii. Wiedzieliśmy natomiast, że z jednej z naszych inicjatyw nie zrezygnujemy bez względu na wszystko! CSR jest bowiem wpisane w nasze DNA, a szczególnie w tych trudnych czasach pomoc jest bezcenna!
Od wielu lat współpracujemy i wspieramy Fundację Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła. Fundacja prowadzi DOM dzienny dla dzieci i młodzieży pochodzących z najuboższych rejonów Warszawy. To wyjątkowy Dom, który zapewnia podopiecznym stabilizację, bezpieczeństwo, w którym dzieci czują się kochane, mogą się rozwijać, uczyć się otwartości i samodzielności oraz odkrywać i realizować swoje pasje. Do Domu fundacyjnego przychodzą po szkole w godzinach 13-20, a tam czekają na nich opiekunowie i wolontariusze, którzy pokazują im świat jakiego nie znają – dobry, pełen empatii i zaufania. Wspólnie wyrównują braki edukacyjne, emocjonalne, wychowawcze i społeczne. Fundacja uczy dzieci samodzielności, życiowej zaradności i szacunku – wartości i umiejętności, których nie potrafią zapewnić im najbliżsi. Dzieci zostają pod opieką fundacji przez wiele lat, a dzięki długofalowej opiece i wsparciu dzieci traktują dom fundacyjny jak drugi dom rodzinny, a opiekunów z fundacji jak swoją rodzinę, na której zawsze mogą polegać.
Dzięki takim długofalowym działaniom fundacji, dzieci rozwijają się, odkrywają swoje pasje, zdobywają doświadczenie, a nawet spełniają swoje marzenia o podróżach, na które same zdobywają fundusze i które samodzielnie planują.
Od 2014, co roku organizowaliśmy podczas Gali Columbus Day aukcję charytatywną pamiątek podróżniczych przywiezionych przez członków SOIT z podróży po całym świecie. W 2019 roku uzyskaliśmy z licytacji rekordową kwotę 73 949 zł, a od 2014 roku, we wszystkich edycjach aukcji zebraliśmy już blisko 188 tysięcy złotych dla podopiecznych Fundacji.
W tym trudnym roku dla nas wszystkich, skupiliśmy się na najpilniejszych i najważniejszych potrzebach dzieci i fundacji, które pojawiły się w związku z pandemią i koniecznością zdalnego nauczania. Wiemy, jak ważna jest komunikacja, stały kontakt z dziećmi i wspieranie ich w tych trudnych czasach izolacji. Zakupiliśmy i przekazaliśmy dla fundacji sprzęt – 5 laptopów, które ułatwią zdalną naukę oraz kontakt z dziećmi.
Na przyszły rok zaplanowaliśmy także zorganizowanie cyklu tematycznych, interaktywnych spotkań on-line, „Spotkanie z Przygodą „, podczas których dzieci poznają niezwykle miejsca na świecie oraz ich historie, kulturę i ciekawostki.
Nasza akcja CSR dostarczyła nam wiele radości i pozytywnej energii. Warto pomagać! Warto być razem w tych trudnych czasach!
Zachęcamy także Was do regularnego wspierania fundacji – „DOM to najlepszy prezent”
1% podatku – Nr KRS 0000 630 706

Wiele firm z branży spotkań i wydarzeń wciąż bez rządowego wsparcia

Przyjęta przez parlament tarcza branżowa 6.0 wciąż nie obejmuje znacznej części firm, tworzących przemysł spotkań i wydarzeń. To efekt pominięcia przez Sejm poprawek Senatu. Pracodawcy RP apelują do wicepremiera Jarosława Gowina: sytuację można uratować dzięki dodaniu brakujących, czyli nieuwzględnionych w ustawie, kodów PKD na gruncie rozporządzenia.

Tarcza 6.0 to ustawa, która przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii oraz ograniczeń wprowadzonych przez rząd w celu jej przeciwdziałania.

Dziękuję za Pański istotny wkład w to, aby ta ustawa została przyjęta, a także za otwartość na postulaty kierowane do rządu przez przedsiębiorców. Jednocześnie jestem zmuszony nadmienić, iż ten kolejny akt prawny nadal nie rozwiązuje problemów zgłaszanych przez ważne dla gospodarki branże – pisze w apelu do wicepremiera Jarosława Gowina Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Dotyczy to przemysłu spotkań i wydarzeń, czyli branży eventowej. Działający w niej przedsiębiorcy już trzeci kwartał z rzędu nie mogą prowadzić działalności, a jeśli nawet mają taką możliwość, to jest ona poważnie ograniczona.

Senat za rozszerzeniem wsparcia, a Sejm przeciw

Wśród senackich propozycji poprawek do Tarczy 6.0 znalazło się wiele dodatkowych kodów PKD. Zapewniłoby to wsparcie przedsiębiorcom z branży spotkań i wydarzeń. Niestety, Sejm zdecydowaną większość tych propozycji poszerzenia wsparcia odrzucił.

Przedsiębiorcy wciąż liczą na pomoc

Odrzucenie przez Sejm propozycji Senatu nie oznacza, że los przedsiębiorców z branży spotkań i wydarzeń został całkowicie przesądzony. W myśl uchwalonej ustawy w ramach wydanego na jej podstawie rozporządzenia można dodać kody PKD nieuwzględnione, których ona sama nie przewiduje.

Pracodawcy RP apelują o jak najszybsze wydanie takiego rozporządzenia. Jego brak to opóźnienie udzielenia wsparcia, bez którego przedsiębiorcy nie będą w stanie sobie poradzić. Co gorsze, takie rozporządzenie to obecnie zdarzenie przyszłe i niepewne.

Akt wykonawczy może się nie zmaterializować, a przedsiębiorcy nie otrzymają potrzebnej im pomocy – mówi Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP ds. społeczno-gospodarczych.

Aby przedsiębiorca otrzymał rządową pomoc, musi prowadzić działalność, odpowiadającą konkretnym kodom PKD.

W tym zakresie należy umożliwić sięgnięcia po wsparcie agencjom reklamowym (kod 73.11. Wiele spośród nich osiąga przychody głównie z udziału w organizacji wydarzeń, nie zajmując się innymi obszarami działalności – mówi Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT).

Pominięcie organizatorów turystyki PKD 79.12Z oraz hoteli biznesowych PKD 55.10 Z w Tarczy 6.0 jest dla nas zupełnie niezrozumiałe, biorąc pod uwagę, że od marca spadki w tych obszarach to odpowiednio 95% i 70% i są one spowodowane bezpośrednio zamknięciem naszych branż z powodu pandemii – dodaje szefowa SOIT.

Czas na jeden kod PKD dla przemysłu spotkań i wydarzeń

Tymczasem rząd konsekwentnie odrzuca wsparcie tych podmiotów. Nie zasypując gruszek w popiele, branża spotkań i wydarzeń apeluje do władz, by powstało wreszcie oddzielne PKD dla tego sektora.

– Pozwoliłoby to uporządkować zagmatwaną strukturę funkcjonowania firm, a krótkoterminowo – dało szansę na skierowanie wsparcia we właściwe miejsce – mówi Bartosz Bieszyński z działającej przy Pracodawcach RP Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Tarcza finansowa 2.0 do korekty

Choć tarcza PFR 2.0 była instrumentem wyczekiwanym przez firmy, które zostały pozbawione przychodów, również i przy jej konstruowaniu władze nie uniknęły błędów.

Warto, by katalog podmiotów objętych wsparciem, znów definiowany przez kody PKD, był racjonalny i zapewnił pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. W mojej ocenie należy wsparcie z PFR udostępnić także jednoosobowym działalnościom gospodarczym, tym bardziej że w niektórych sektorach jest to nie tylko typowy, lecz dominujący sposób prowadzenia biznesu. Opiera się on na współpracy B2B, nie zaś etatach, ochronę których finansuje Tarcza PFR – zauważył w liście do wicepremiera Jarosława Gowina Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

To ważne, bo z powodu tego ograniczenia tracą najsłabsi i najmniejsi.

Jestem gotów służyć wiedzą oraz wsparciem eksperckim w zarysowanych wyżej obszarach, aby zapewnić dostęp do pomocy finansowej oraz instrumentów wsparcia tym przedsiębiorcom, którzy ich najbardziej potrzebują – dodaje szef największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce.

Lista przedsiębiorstw z branży spotkań i wydarzeń z podziałem na objęte wsparciem i te, które nadal są go pozbawione, jest dostępna tutaj:

LISTA PKD BRANŻ >>>


Członkowie SOIT rozwijają nowe kompetencje i biznesy

Czas pandemii to czas niezwykle trudny dla wszystkich osób i firm związanych z turystyką biznesową. Członkowie SOIT również mierzą się od lutego z ogromnymi wyzwaniami! Zastój w usługach incentive travel trwa już 10 miesięcy! Walczą o swoje agencje, zespoły, a także podejmują się nowych inicjatyw!
2020 okazał się rokiem bardzo produktywnym, a SOIT zaprezentowało się nie tylko jako Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, ale także Stowarzyszenie Odkrywców, Innowatorów i Twórców.
Różne firmy w różny sposób adaptują się do nowej trudnej rzeczywistości. Członkowie SOIT rozszerzyli swoje portfolio turystyczne, a także odkryli nowe pasje i prężnie działają w innych branżach, rozwijają nowe kompetencje i biznesy.
 • Majka Szura i Grażyna Woźniczka, właścicielki agencji Polka Travel stworzyły markę WOWLAND która zaczęła od pokazania polski regionalnej, nieoczywistej i idealnej na Incentive, przedstawienia ciekawych ludzi w regionach, a teraz na święta proponuje kosze prezentowe pełne lokalnego rękodzieła. https://wowland.pl/
 • Również Travel Concierge z Sylwia Sadoch podjęło działania na polskim rynku turystycznym i proponuje wypoczynek nad Zatoką Pucką w pięknych okolicznościach przyrody. http://apartamentwpucku.pl/
 • A oprócz tego energiczna i pełna zapału ekipa podjęła współpracę z największym producentem okien w Europie DRUTEX S.A. Okna stały się ich kolejną pasją i teraz otwierają okna na świat w nowym tego słowa znaczeniu. http://ale-okna.pl/
 • W Regionie Szwajcarii Połczyńskiej z najczystszym powietrzem, nieskazitelną przyrodą oraz ekologicznymi uprawami – działa firma „Z babcinej spiżarni” produkująca pyszne i zdrowe kiszonki, która skradła serca i żołądki Sebastiana Słoniewskiego z OBP Incentive & Sport Travel i Krzysztofa Pobożniaka HAXEL Events & Incentive https://www.zbabcinejspizarni.pl/Co więcej fanami kiszonek zostali też inni członkowie SOIT. 😉
 • Tymczasem Kasia Szełemej-Pobożniak została certyfikowanym coachem! Jako coach wspiera innych w poszukiwaniu szczęścia, spełnienia i osiągania celów osobistych i zawodowych. Nie tylko w Polsce! https://www.facebook.com/coachingkasiaszelemej
 • Z kolei Liwiusz Misiaszek z Air Tours Club stworzył nowe miejsce na „winnej” mapie Krakowa, które proponuje doskonałe wina, pyszne czekolady, regionalne piwa, naturalne oleje i dużo więcej – bo taka jest koncepcja WINE&more https://www.facebook.com/winemorekrakow
 • Aktywność mają w genach, więc w swojej strefie aktywności agencja Activezone incentive travel & events, wyjazdy motywacyjne i narciarskie Joanna Jabłonska i Marcin Łukaszewicz odnaleźli kolejną! Możesz na nich liczyć, a oni policzą za Ciebie – w ramach nowoczesnych usług księgowych i podatkowych Taxometer. www.taxometer.pl
Inni członkowie SOIT, również pracują nad nowymi pomysłami. Słowem rok trudny, ale kreatywny! Cały czas tęsknimy i czekamy na powrót do podróżowania pełną parą!
W kolejnych odsłonach #CoNowegoWSOIT przedstawimy Wam bliżej nowe inicjatywy oraz zaprezentujemy kolejne.
Warto działać i podejmować nowe wyzwania! Warto też wspierać się nawzajem!

Pomoc z tarczy finansowej PFR 2.0 nie dla wszystkich

Pomoc z tarczy finansowej PFR 2.0 nie dla wszystkich

35 mld zł – na taką pomoc w styczniu będą mogły liczyć przedsiębiorstwa poszkodowane podczas drugiej fali pandemii COVID-19. Choć pomoc trafi do firm prowadzących działalność w ramach 38 kodów PKD, nie wszyscy przedsiębiorcy otrzymają wsparcie. Z jednej strony działająca przy Pracodawcach RP Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń docenia zaproponowany mechanizm, a z drugiej – apeluje, by władze pamiętały o całym łańcuchu powiązań w obrębie różnych gałęzi polskiej gospodarki.

Ze wsparcia Tarczy Finansowej PFR 2.0 nie skorzystają wszyscy przedsiębiorcy. Powód? W założeniach programu zostały uwzględnione tylko niektóre kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W efekcie wiele branż zostanie bez pomocy.

– Jako przedsiębiorcy funkcjonujemy w łańcuchu powiązań. Straty w ramach jednej branży przekładają się na sytuację w innych gałęziach gospodarki. Twórcy tarczy finansowej 2.0 powinni to wziąć pod uwagę – apeluje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT oraz członkini Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Choć krąg uprawnionych do wsparcia jest szerszy niż podczas wiosennego lockdownu, to wielu przedsiębiorców obawia się znacznych strat, a nawet bankructwa.

– Autorzy tarczy finansowej 2.0 przyjęli zbyt wąską perspektywę. Nie wzięli pod uwagę, że niektóre branże ściśle współpracują z innymi. A to oznacza, że sytuacja jednych przedsiębiorstw przekłada się na „być albo nie być” drugich – mówi Bartosz Bieszyński z Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Naczynia połączone

Przykładów takich łańcuchów powiązań można by mnożyć. Wystarczy chociażby wspomnieć o firmach, które zajmują się działalnością oznaczoną w PKD mianem „pozostałe drukowanie”. Zakaz organizowania stacjonarnych spotkań i wydarzeń powoduje, że agencje eventowe nie zlecają swoim podwykonawcom produkcji zaproszeń czy budowy scenografii. W efekcie podwykonawcy nieobjęci pomocą w ramach tarczy finansowej 2.0 są stratni w dwójnasób. Nie otrzymują wsparcia i nie mogą liczyć na zlecenia od swoich kontrahentów.

W podobnej sytuacji są firmy zajmujące się produkcją części metalowych. Zastój w przemyśle spotkań i wydarzeń przekłada się w przypadku tej branży na brak zamówień na budowę namiotów dla branży eventowej. Zakaz organizowania eventów odczuwają też przedsiębiorcy prowadzący portale internetowe oferujące rezerwację ofert turystycznych i rozrywkowych. Autorzy tarczy finansowej 2.0 zapomnieli też o transporcie morskim i żegludze śródlądowej. Nie trzeba przekonywać, że bez tej branży nie można mówić o rejsach po Wiśle czy eventach na Mazurach.

W bliskiej zależności z przemysłem spotkań i wydarzeń są również m.in.: firmy z branży szkoleniowej, kluby sportowe, tłumacze, firmy techniczne, przedsiębiorcy zajmujący się wynajmem motocykli czy przyczep kempingowych, a także artyści. O swój los obawiają się również przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami czy wypożyczaniem i dzierżawą artykułów użytku osobistego i domowego (chodzi tu np. o tzw. gastrowypożyczalnie).

Samotne żagle bez wsparcia

Pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju trafi tylko do tych firm, które zatrudniają pracowników. Tymczasem wielu przedsiębiorców z branży przemysłu spotkań i wydarzeń to freelancerzy. Swoje usługi świadczą dzięki współpracy z podwykonawcami. Takich wolnych strzelców gospodarcze skutki COVID-19 również nie ominęły. Co więcej, w warunkach pandemii nie mogą oni liczyć ani na zlecenia od klientów, ani na wsparcie z PFR.

Przedsiębiorcy: województwo mazowieckie wzorem dla państwa

Zdaniem Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, wsparcie w ramach tarczy finansowej 2.0 – tak jak przyjęto to w programie Fundusze dla Mazowsza – powinno trafić do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), a także do spółek jawnych i komandytowych z segmentu MŚP i mikro. Bywa bowiem, że w takich spółkach nie są zatrudnieni pracownicy, ale faktyczną pracę wykonuje kilku wspólników. Przedsiębiorcy tłumaczą, że właściciel firmy często pracuje w niej ciężej niż niejeden pracownik na etacie.

Pomoc możliwa tylko pozornie

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń zwraca również uwagę na to, że wiele z wymienionych w założeniach tarczy finansowej 2.0 kodów PKD dotyczy w praktyce wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a te nie są objęte programem. W efekcie tacy przedsiębiorcy nie otrzymają wsparcia, mimo że działają w uprawnionych do niego branżach.

– Firmy te nie otrzymały pomocy w tarczy finansowej 1.0, dlatego apelujemy, by uwzględnić je w tarczy sektorowej PFR 2.0 – dodaje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT oraz członkini Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.


RPSiW wciąż zabiega wraz Pracodawcami RP o wsparcie dla branży.

W maju 2020 SOIT został członkiem związku Pracodawcy RP. Od tego czasu wspólnie aktywnie działamy na rzecz wsparcia przedsiębiorców w tym bardzo trudnym czasie, od lipca również w ramach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Dzięki zaangażowaniu Pracodawców RP, jesteśmy jeszcze bardziej widzialni i słyszalni.
Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) wciąż zabiega wraz Pracodawcami RP o jak najlepsze rozwiązania dla branży.
„Spadki obrotów w agencjach incentive travel sięgają 95 proc., w agencjach eventowych do 70 proc. Zasoby finansowe i oszczędności firm się skończyły. Wnioskujemy po raz pierwszy o pomoc finansową dla naszych sektorów. Pierwszy raz w naszych branżach jest susza i bezwzględnie potrzebujemy wsparcia. Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń ceni sobie współpracę z Pracodawcami RP i zaangażowanie organizacji w nasze działania – podsumowuje Olga Krzemińska-Zasadzka, Prezes Zarządu SOIT, członek-założyciel RPSiW.
Razem trzymamy rękę na pulsie gospodarczych wydarzeń.
Pracodawcy RP – dziękujemy! 🤝

Postulaty zamkniętych branż: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomicznej i hotelarskiej do Premiera RP

SILNIEJSI RAZEM – PROPOZYCJE SEKTOROWYCH FORM POMOCY

2.11.2020 r. przedstawiciele branży: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomicznej i hotelarskiej, których działalność została ograniczona w związku z pandemią SARS-CoV-2  wystosowali do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego, a także szefów najważniejszych resortów w Polsce pismo zawierające kluczowe postulaty dotyczące opracowania sektorowych form pomocy.

Przedstawiciele branż, które ze względu na obostrzenia państwowe, nie są w stanie dalej ekonomicznie funkcjonować, przygotowali pakiet kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na wsparcie, ale przede wszystkim na umożliwienie dalszej egzystencji takich gałęzi polskiej gospodarki, jak m.in.:

 • fitness,
 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • transport autokarowy,
 • branży spotkań i wydarzeń (tzw. „eventy”, w tym m.in.: konferencje/targi/kongresy/turystyka biznesowa czy wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak np. koncerty/festiwale muzyczne oraz firmy z zaplecza technicznego wydarzeń, targów, imprez rozrywkowo-artystycznych).

Przygotowane postulaty mają znaczenie strategiczne, bowiem sytuacja zamkniętych sektorów gospodarki, w związku z rozwijającą się dynamicznie pandemią pogarsza się z dnia na dzień, stawiając branże: wydarzeń i spotkań, fitness, gastronomiczną i hotelarską na krawędzi dalszego przetrwania.

Zaproponowane do tej pory rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., absolutnie nie przystają do wyzwań ekonomicznych, przed jakimi staje prawie 3 miliony pracowników (hotele, fitness, gastronomia, transport, branża wydarzeń i spotkań).

 

 1. UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.
 • Proponujemy zatem umorzenie subwencji PFR dla przedsiębiorstw z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do zakończenia stanu epidemicznego.
 1. DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI.
 • Możliwość ponownego naboru wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku
  o minimum 50%, w dowolnych 4 miesiącach, od lipca 2020 do zakończenia stanu epidemicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników.
 1. REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.
 • Dofinansowanie działalności w wysokości 50% przychodów odpowiadających analogicznemu okresowi z 2019 r., przez czas trwania ograniczenia działalności danej branży.
 1. KREDYTY/LEASINGI.
 • Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych/rat leasingowych dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż, mogących udowodnić spadek dochodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od września 2020 r. .
 1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY.
 • Dofinansowanie do obniżonego wynagrodzenia do 80% etatu, w wysokości 40% pierwotnego wynagrodzenia.
 • Dofinansowanie przestojowego w przypadku obniżenia wynagrodzenia o 50%,
  w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.) lub przez okres zamknięcia branży + 1 miesiąc na ponowny “rozruch” przedsiębiorstwa.
 • Abolicja składek ZUS oraz postojowe (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorstw
  z naszych branż (w tym włączenie dodatkowych PKD, jak m.in. 73.11.z).
 1. KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA, WRAZ Z IDENTYFIKACJĄ POPRZEZ PKD BRANŻY/PRZEMYSŁU SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTEGO PRZEZ KRYZYS.
 • Zastosowanie kryterium spadku obrotów połączonego z określonym kodem PKD lub oświadczeniem przedsiębiorcy dot. funkcjonowania w branży, która, poprzez ograniczenia ze strony administracji państwowej, poniosła i ponosi dotkliwe straty.

 

Wspólne stanowisko wyrażone w opracowanym dokumencie podpisali:

 • Rafał Krzycki – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej,
 • Marcin Mączyński – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego,
 • Tomasz Napiórkowski – Polska Federacja Fitness,
 • Bartosz Bieszyński – Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Pismo zostało wysłane do następujących osób:

 • Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów;
 • Pan Andrzej Gut – Mostowy –  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy
  i Technologii;
 • Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;
 • Pan Bartłomiej Marczuk – Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju;
 • Pani Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP;
 • Pan Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu RP;
 • Przewodniczący klubów / kół poselskich / senackich;
 • Pan Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP;
 • Pan Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan.

 6.11.2020 r. reprezentanci branż planują złożyć osobiście petycję w wyżej wymienionych instytucjach.