Gwarancje ubezpieczeniowe

Działalność profesjonalnych organizatorów incentive travel, wpisanych do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, jest regulowana zapisami Ustawy o usługach turystycznych. Ustawa ta powstała z myślą o zabezpieczeniu interesów Klientów.

Działalność profesjonalnych organizatorów incentive travel, wpisanych do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, jest regulowana zapisami Ustawy o usługach turystycznych. Ustawa ta powstała z myślą o zabezpieczeniu interesów Klientów. W sposób niespotykany w żadnym innym sektorze działalności, zabezpiecza interesy te nakładając na organizatorów turystyki specjalne obowiązki. Podstawowy obowiązek wynikający z tej ustawy, to konieczność posiadania Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Wszyscy członkowie SOIT posiadają gwarancje ubezpieczeniowe na minimum 500 tys. zł.

Gwarancja Ubezpieczeniowa jest to narzędzie, zabezpieczenie finansowe, które zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku niewypłacalności Organizatora, zapewniając:

1. pokrycie kosztów powrotu uczestników imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Organizator (przedsiębiorca) nie zapewni tego powrotu;

2. zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

3. zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora lub osób, które działają w jego imieniu.

Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte przez Organizatora z Klientami. Co jest bardzo ważne Gwarancja taka jest nieodwołalna, na pierwsze żądanie, wystawiana przez gwaranta (towarzystwo ubezpieczeniowe) na rzecz beneficjenta, którym jest Marszałek właściwego dla siedziby Organizatora (przedsiębiorcy) województwa.

Współpracując z Organizatorami posiadającymi Gwarancję Ubezpieczeniową automatycznie zabezpieczają Państwo swoje interesy. Niepotrzebne są żadne inne formy zabezpieczeń. Zbędne są gwarancje bankowe, weksle i inne formy. W momencie posiadania przez Organizatora Gwarancji Ubezpieczeniowej dublują one posiadane już przez Państwa zabezpieczenia i stają się zbędnym kosztem dla Organizatora i dla Państwa.
O wysokość posiadanej Gwarancji możecie Państwo zawsze zapytać Organizatora, lub sprawdzić ją w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.