Kodeks Organizatora Incentive Travel

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, posiadając świadomość kluczowego znaczenia przestrzegania najwyższych standardów związanych z organizacją podróży w tym podróży incentive travel oraz spełniając zawarte w Statucie cele, określa niniejszym zbiór zasad, którymi kierują się jego członkowie.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, posiadając świadomość kluczowego znaczenia przestrzegania najwyższych standardów związanych z organizacją podróży w tym podróży incentive travel oraz spełniając zawarte w Statucie cele, określa niniejszym zbiór zasad, którymi kierują się jego członkowie.

 

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel stoi na stanowisku, że w każdym działaniu Organizatora incentive travel niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z podstawowych wartości.

Zadowolenie i bezpieczeństwo uczestników podróży jest podstawowym miernikiem ich jakości.

Zasady zawarte w niniejszym Kodeksie są uniwersalne i odnoszą się w równym stopniu do wszystkich Organizatorów incentive travel i przez wszystkich powinny być przestrzegane i propagowane.

 

Wspólnym celem profesjonalnych Organizatorów incentive travel jest polepszenie jakości organizowanych podróży i propagowanie najwyższych standardów pracy.
Ogólne zasady postępowania w codziennej pracy Organizatora incentive travel

1. Podstawowymi zasadami obowiązującymi Organizatora są:

 • uczciwość
 • rzetelność
 • praworządność
 • odpowiedzialność
 • kompetencja
 • profesjonalizm w prowadzonych działaniach
 • dbałość o Klienta i jego bezpieczeństwo
 • zachowanie poufności
 • szacunek do Klientów oraz Kontrahentów

2. Organizator incentive travel działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i lokalnego oraz w oparciu o niezbędne wymagane do wykonywania zawodu uprawnienia.
3. Organizator incentive travel stale pogłębia swoją wiedzę zawodową i podnosi kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu.
4. Organizator incentive travel swą postawą i działaniem daje dobre świadectwo zawodowi i branży, dba o jego powagę i godność oraz stanowi przykład godny naśladowania.

 

Zasady postępowania w relacjach z innymi Organizatorami incentive travel
1. W relacjach wzajemnych Organizatorzy powinni kierować się ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi zwyczajami biznesowymi.
2. Nie formułować w sposób rozmyślny lub nierozważny fałszywych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń, dotyczących konkurentów i ich firm lub stosowanych przez nich praktyk zawodowych.

 

Nieuczciwa konkurencja
1. Uczciwa konkurencja umacnia środowisko organizatorów incentive travel i przyczynia się do podnoszenia jakości świadczonych przez wszystkich usług.
2. Nieuczciwa konkurencja negatywnie wpływa na pozycję całej branży, jej relacje wewnętrzne i zewnętrzne i jako taka powinna być eliminowana.
3. Nieuczciwa konkurencja przejawia się w szczególności w:

 • zawieraniu pomiędzy konkurentami porozumień, mających na celu uzgodnienie cen lub podział rynku stosowanie dumpingu cenowego wykorzystywanie posiadanych informacji w celu zdyskredytowania konkurentów
 • korzystania ze znajomości i poufnych informacji przeciwko innym podmiotom branżowym
 • kopiowaniu elementów wizerunku i dorobku konkurencji (wygląd strony WWW, teksty, logotyp, scenariusze programów incentive travel)
 • podkupywaniu pracowników innego Organizatora
 • szpiegostwie gospodarczym

 

Zasady postępowania w relacjach z Klientami
1. Organizator incentive travel zobowiązany jest zapewnić Klientowi najwyższy standard świadczonych usług.
2. W kontaktach z potencjalnymi Klientami Organizator zawsze przedstawia swoją wiedzę w sposób uczciwy, unikając dwuznaczności i niedopowiedzeń.
3. Organizator incentive travel wykonuje czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności. Rozważa i prezentuje Klientowi wszelkie okoliczności, uwarunkowania i sytuację klienta, które mogą mieć wpływ na przebieg i bezpieczeństwo organizowanego programu incentive travel.
4. Umowy i porozumienia zawierane z Klientem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa i uwzględniają zasadę równości podmiotów gospodarczych.
5. Organizator zachowuje poufność danych Klienta oraz wszelkich informacji i okoliczności współpracy z Klientem.

 

Zasady postępowania w relacjach z Kontrahentami
1. Nadrzędnym kryterium w doborze Kontrahentów przez Organizatora incentive travel jest jakość oferowanych przez nich usług.
2. Wszyscy Kontrahenci z którymi współpracuje Organizator muszą działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i lokalnego oraz w oparciu o niezbędne wymagane do wykonywania zawodu uprawnienia.
3. Organizator incentive travel ponosi pełną odpowiedzialność przed Klientem za Kontrahentów z którymi realizuje usługi.
4. Umowy i porozumienia zawierane z Kontrahentami są zgodne z przepisami obowiązującego prawa i uwzględniają zasadę równości podmiotów gospodarczych.
5. Organizator incentive travel zawsze wywiązuje się z podpisanych umówi i porozumień zawartych z Kontrahentami.

 

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieujętych w Kodeksie stosuje się ogólnie przyjęte zasady etyki i współżycia społecznego.
2. Organizatorzy incentive travel deklarują gotowość rozstrzygania wszelkich kwestii spornych wynikłych z prowadzonej działalności gospodarczej na drodze polubownej. W przypadku gdy polubowne rozstrzygnięcie nie jest możliwe Organizatorzy mogą wystąpić o jego rozstrzygnięcie do sądu powszechnego.
3. W przypadku gdy Organizator incentive travel posiada wiedzę o naruszeniu przez innego Organizatora Kodeksu, ma on obowiązek poinformować o tym fakcie w formie pisemnej zainteresowanego Organizatora, wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
4. W przypadku gdy Organizator posiadający wiedzę o naruszeniu Kodeksu jest członkiem SOIT lub innej organizacji branżowej jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie również Zarząd tej organizacji, który powinien rozpatrzyć każdy przypadek domniemanego naruszenia zapisów Kodeksu stosownie do trybu określonego w swoim Statucie.

Pobierz PDF