Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego pełni funkcję edukacyjną w zakresie stosowania przez przedsiębiorców i innych uczestników rynku turystycznego regulacji prawnych, w szczególności ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego – Praktyczne narzędzie wspierające branżę.

CMRT funkcjonuje przy Stowarzyszeniu SOIT, ale powstało z inicjatywy czterech organizacji zrzeszających przedsiębiorców z rynku turystycznego, reprezentujących obszar turystyki indywidualnej, grupowej, biznesowej i hotelarstwa oraz szeroko rozumianego przemysłu spotkań.

Organizacjami założycielskimi CMRT są:

 • Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
 • Polska Izba Turystyki
 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
 • Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether

Działaniami Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego kieruje Dyrektor, wspierany przez Radę CMRT, składającą się z ośmiu Członków, po dwóch przedstawicieli z każdej Organizacji Założycielskiej, posiadających pełnomocnictwa swoich Organizacji do ich reprezentowania.

Dyrektor CMRTEdyta Dróżdż

Skład Rady Centrum:

 • Paweł Niewiadomiski – Polska Izba Turystyki
 • Barbara Czerwińska-Albin – Polska Izba Turystyki
 • Łukasz Adamowicz – TUgether Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń
 • Cezary Wilemajtys – TUgether Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń
 • Olga Krzemińska–Zasadzka – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
 • Konrad Wielgórski – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
 • Krzysztof Szadurski – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
 • Marcin Mazur – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Organizacje założycielskie będą prowadzić działania w celu utworzenia Fundacji CMRT, która będzie przyszłościowo samodzielnym podmiotem prawnym.

Misją Centrum, jest profesjonalizacja branży i upowszechnianie dobrych praktyk na rynku usług turystycznych oraz wspieranie władz publicznych w dążeniu do eliminowania niezgodnych z prawem praktyk.

CMRT realizuje swoją misję poprzez monitoring funkcjonowania rynku, ujawnianie nieprawidłowości, inicjowanie zmian w przepisach i upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa w turystyce mające wpływ na bezpieczeństwo klientów. Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego.

CMRT dąży do tego, aby podmioty branży turystycznej działały rzetelnie, zgodnie z prawem, dobrymi praktykami i zasadami konkurencyjności przy zachowaniu standardów mających wpływ na bezpieczeństwo klientów.

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego pełni funkcję edukacyjną w zakresie stosowania przez przedsiębiorców i innych uczestników rynku turystycznego regulacji prawnych, w szczególności ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Działalność CMRT skoncentrowana jest na realizacji następujących zadań:

 • Monitoring niezgodnych z prawem praktyk na rynku usług turystycznych.
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie stosowania prawa w turystyce.
 • Kształtowanie dobrych praktyk w działalności na rynku usług turystycznych.
 • Upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy dot. prawa w turystyce.
 • Wyjaśnianie wątpliwości dot. stosowania przepisów prawa w turystyce.
 • Szkolenia skierowane do branży turystycznej, w zakresie prawa w turystyce.
 • Inicjowanie zmian w przepisach prawa w turystyce.

Centrum współpracuje m.in. z organami administracji publicznej, samorządami, izbami i stowarzyszeniami, organizacjami rynku ubezpieczeniowego i finansowego, organizacjami międzynarodowymi, mediami, ośrodkami edukacyjnymi.

CMRT podejmuje inicjatywy edukacyjne w sprawach stanowiących przedmiot swojej działalności. Na bieżąco i rzetelnie informuje rynek turystyczny o swoich działaniach.

Wobec jawnych naruszeń prawnych działania CMRT obejmują:

 • Zawiadomienie właściwego organu administracji publicznej o podejrzeniu prowadzenia działalności bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w celu podjęcia odpowiednich działań.
 • Zawiadomienie właściwego organu administracji publicznej o podejrzeniu prowadzenia działalności wykraczającej poza zakres określony w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w celu podjęcia odpowiednich działań.
 • Zawiadomienie właściwego organu administracji publicznej o podejrzeniu prowadzenia działalności naruszającej przepisy o kategoryzacji obiektów hotelarskich i o nieuczciwej konkurencji.
 • Monitorowanie reakcji organu administracji publicznej w sprawach z zawiadomienia CMRT.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel otrzymało dofinansowanie na realizację celów Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego jako zadanie publiczne pn. „Kampania informacyjna i edukacyjna mająca na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”, w ramach konkurs wsparcia w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego   przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Nr umowy: 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP  z dnia 30.05.2023r.

Najbliższe cele i działania:

 • uczestnictwo w branżowych konferencjach, panelach dyskusyjnych i debatach branżowych – promocja dobrych praktyk i wiedzy w zakresie ustawy;
 • artykuły prasowe naświetlające problemy wynikające z błędnej interpretacji ustawy, nieświadomości przedsiębiorców z działania w spektrum ustawy itp..
 • tworzenie treści na mediach społecznościowych i na cmrt.com.pl z wiedzą o prawnych aspektach prowadzenia działalności organizatora imprez turystycznych;
 • wykłady na uczelniach kształcących przyszłe kadry branży hospitality / MICE / events;
 • stworzenie swoistego centrum wiedzy dot. stosowania ustawy – prawne Q&A na cmrt. com.pl
 • stworzenie sprawnego mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości (poprzez stronę cmrt.com.pl) oraz efektywnej platformy współpracy z organami administracji państwowej;
 • monitoring zgłoszeń
Odwiedź stronę projektu