Zasady współpracy z pilotami

Profesjonalni piloci incentive travel są ważną częścią realizowanych programów incentive travel i mają duży wpływ na ich jakość i sprawny przebieg. Ich wiedza, doświadczenie oraz jakość pracy istotnie wpływają na postrzeganie jakości całej branży incentive travel.

Rekomendowane zasady współpracy z pilotami incentive travel

1. Współpraca pomiędzy pilotem a konkretnym organizatorem odbywa się w oparciu o indywidualne ustalenia, które nie naruszają niniejszych zasad współpracy
2. Jeżeli rekomendowany pilot incentive travel prowadzi własną działalności touroperatorską, powinien poinformować o tym organizatora z którym rozpoczyna współpracę
3. Pilot charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą
4. Pilot jest dyskretny
5. Pilot jest punktualny i terminowy
6. Pilot zawsze uczciwie przedstawia zakres swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego
7. Pilot dba o własną higienę pracy i jest zawsze odpowiednio wypoczęty do prowadzenia wyjazdu
8. Pilot ma prawo do godziwego wynagrodzenia za swoją pracę, adekwatnego do poziomu swojej wiedzy i stopnia skomplikowania realizowanego projektu
9. Pilot ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów niezbędnych do zrealizowania powierzonego mu zadania.
10. Pilot godnie reprezentuje organizatora incentive travel
11. Pilot starannie i sumiennie przygotowuje się do prowadzenia imprezy
12. Pilot dba o dobro i satysfakcję uczestników biorących udział w wyjeździe
13. Pilot realizuje program zgodnie ze scenariuszem i grafikiem dostarczonym mu przez organizatora
14. Pilot zapoznaje się z marką Klienta dla którego realizowany jest wyjazd i szanuje ją, oraz unika eksponowania i rozmawiania o markach konkurencyjnych w stosunku do marki Klienta
15. Pilot umie zachować zimną krew w trudnych sytuacjach
16. Pilot rozwiązuje konfliktowe sytuacje w grupie, działając jako mediator, nie stając się stroną konfliktu.
17. Pilot rzetelnie prowadzi rozliczenia finansowe realizowanego wyjazdu
18. Pilot pozostaje w bieżącym kontakcie z organizatorem wyjazdu
19. Pilot jest lojalny wobec swojego zleceniodawcy. Nie może się dzielić wiedzą zdobytą podczas realizacji z innymi organizatorami incentive travel.
20. Pilot nie wykorzystuje wiedzy zdobytej w trakcie prowadzonych projektów do tworzenia swoich „autorskich” programów
21. Podczas realizacji pilot nie rozdaje swoich wizytówek ani nie zbiera wizytówek od klientów/uczestników/lokalnych kontrahentów/dostawców, aby wykorzystać je dla celów swoich „autorskich” programów lub projektów realizowanych z innym zleceniodawcą
22. Pilot podczas realizacji nie załatwia swoich prywatnych biznesów, a tym bardziej biznesów dla firmy konkurencyjnej
23. Pilot nie komentuje i ocenia realizowanego programu w towarzystwie osób trzecich
24. Rezygnacja pilota z udziału w projekcie może nastąpić tylko w konsekwencji ważnych powodów osobistych czy zdrowotnych
25. W przypadku rezygnacji z udziału w wyjeździe pilot zobowiązany jest do zapewnienia swojego zastępstwa. Pilot zastępujący musi posiadać wiedzę, doświadczenie i kompetencje na poziomie porównywalnym do kompetencji pilota rezygnującego. Organizator ma prawo potwierdzenia lub rezygnacji z proponowanego zastępstwa
26. Pilot buduje tylko i wyłącznie profesjonalne relacje z uczestnikami wyjazdu w szczególności z osobą decyzyjną z firmy zlecającej wyjazd.
27. Pilot nie wykorzystuje zdjęć z realizacji, szczególnie kiedy widoczni są na nich uczestnicy wyjazdu. Jak również nie prezentuje realizowanych projektów w mediach społecznych.
28. Pilot nie pije alkoholu z klientami
29. Pilot w stosunkach z Klientami, Uczestnikami wyjazdu jak i wobec innych pilotów zachowuje się w sposób obyczajny i zgodny z ogólnymi zasadami etyki
30. Pilot ponosi odpowiedzialność finansową, za koszty dodatkowe powstałe z jego winy podczas realizacji projektu