Statut SOIT

Cele działalności SOIT, zasady członkostwa oraz regulacje
dotyczące władz Stowarzyszenia zawiera Statut SOIT.

STATUT

STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW INCENTIVE TRAVEL

/tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 13.01.2016r., z dnia 02.09.2016r., z dnia 16.09.2018 r., z dnia 15.09.2019r., z dnia 28.01.2021r., z dnia 24.10.2021,
z dnia 8.01.2024/

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalnych, licencjonowanych touroperatorów działających na rynku organizacji podróży incentive travel w Polsce.
 2. Incentive travel to oferowana przez wyspecjalizowane podmioty usługa organizacji podróży dla klientów korporacyjnych lub organizacji, mająca na celu utworzenie, utrwalenie lub wzmocnienie relacji między zleceniodawcą a uczestnikami lub między samymi uczestnikami, którymi są trzy kategorie osób związanych ze zleceniodawcą: pracownicy, partnerzy biznesowi lub konsumenci. Incentive travel jest narzędziem marketingu bezpośredniego oraz instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi. Każda podróż incentive travel posiada swój niepowtarzalny scenariusz, który prowadzi do realizacji celu biznesowego.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 6. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 2.

 1. Stowarzyszenie może być założycielem lub członkiem związków stowarzyszeń na zasadach określonych w Ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji, o ile cele tych organizacji nie są sprzeczne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 3. Procedurę wstępowania Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych określają statuty tych organizacji.
 4. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych celem uzyskania środków finansowych na realizację celów statutowych.

 

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4.

 1. Stowarzyszenie posiada logo oraz pieczęć.
 2. Stowarzyszenie może nadawać nagrody, wyróżnienia oraz odznaki honorowe.

 

Do pobrania pełny tekst statutu.

Pobierz PDF