Category Archives: Aktualności

Czy działasz zgodnie z prawem? Sprawdź!

Mimo że od wejścia w życie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (1 lipca 2018 r.) minęło pięć lat, do tej pory wielu przedsiębiorców – również tych związanych z branżą MICE – nie do końca zdaje sobie sprawę, że część ich działalności podlega jej regulacjom. Przez to notorycznie naruszają oni przepisy, za co mogą zostać nałożone dotkliwe kary.

Jak pokazuje doświadczenie, kwestia ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a konkretnie to, kogo obowiązują jej zapisy, cały czas spędza sen z powiek zarówno samych organizatorów, jak i instytucji wyznaczonych do monitorowania rynku turystycznego. Dlatego dla każdego przedsiębiorcy działającego w tym sektorze najważniejszą rzeczą powinno być upewnienie się czy prowadzona przez niego działalność podlega reżimowi tejże ustawy. Jeśli tak – musi on jak najszybciej dokonać wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzonego przez właściwego dla miejsca prowadzonej działalności marszałka województwa oraz zadbać o właściwe zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności.

[…]

POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ


Sprawdzaj organizatora, z którym wyjeżdżasz na wakacje

Zakup wycieczki u legalnie działającego organizatora to gwarancja dla turysty, że pieniądze nie zostaną utracone nawet jeśli wyjazd się nie odbędzie.

Mimo że rynek turystyczny w Polsce stale się profesjonalizuje, wciąż można na nim spotkać podmioty działające nielegalnie. Skala szarej strefy, bo o niej mowa, jest w Polsce wysoka.

Według szacunków Instytutu Prognoz Analiz Gospodarczych w 2019 r. co trzecią działalność turystyczną w Polsce prowadzono z naruszeniem prawa. Traci na tym nie tylko polska gospodarka czy rynek turystyczny. Stracić mogą również sami konsumenci, jeśli podmiot, u którego zarezerwują usługi gastronomiczne, nocleg czy wycieczkę, nie udzieli im profesjonalnego wsparcia w kryzysowej sytuacji. Przykład z ostatnich lat firmy Pili Pili ze słynnym „Wojtkiem z Zanzibaru”, która nie była wpisana do rejestru legalnie działających biur podróży i nie miała zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności, więc po niespodziewanym zamknięciu nie zwróciła klientom wpłaconych przez nich pieniędzy, znakomicie obrazuje, jak poważne mogą być dla konsumenta konsekwencje nabywania usług u nieuczciwych podmiotów.

By zminimalizować ryzyko natrafienia na przedsiębiorcę z szarej strefy turyści powinni być świadomi, u kogo rezerwują usługi turystyczne. Dotyczy to zwłaszcza zakupu imprez turystycznych, na które wydaje się zwykle dużo więcej pieniędzy niż na noclegi czy usługi gastronomiczne. Za sprzedażą, a przede wszystkim tworzeniem pakietów stoją organizatorzy turystyki.

Przepisy Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – najważniejszego aktu prawnego regulującego działalność podmiotów turystycznych w Polsce – definiują go jako przedsiębiorcę organizującego imprezę turystyczną (czyli pakiet składający się z co najmniej 2 różnych rodzajów usług turystycznych: zakwaterowania, przewozu pasażerów, wypożyczenia pojazdu silnikowego, a w niektórych przypadkach określonych w Ustawie z jednej z tych usług w połączeniu z innymi usługami turystycznymi) na potrzeby tej same podróży lub wakacji, trwającą dłużej niż 24 godziny lub obejmującą nocleg1).

Organizatorzy planujący działać na rynku muszą mieć zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w postaci np. gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej oraz uzyskać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizatora. Niezależnie od rejestrów tworzonych na szczeblu regionalnym, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, która gromadzi informacje o wszystkich przedsiębiorcach tego typu działających legalnie na terenie kraju. Przez zakupem imprezy turystycznej u organizatora warto zajrzeć do Ewidencji, by upewnić się, że dany podmiot ma tam wpis. Jeśli nie ma, a mimo to tytułuje się organizatorem turystyki, z dużym prawdopodobieństwem działa nielegalnie. W Ewidencji można też sprawdzić, czy nie wydano w jego przypadku decyzji o zakazie prowadzenia działalności lub o wygaśnięciu umowy gwarancji, co też jest jednoznaczne z tym, że nie może działać. Przyjęło się, że w roli organizatorów turystyki występują biura podróży.

W praktyce na rynku sporo jest podmiotów, które choć organizatorami turystyki nie są, prowadzą tego rodzaju działalność. Czy oznacza to, że działają nielegalnie? Niekoniecznie. Na jednym biegunie znajdują się np. kluby sportowe, fundacje, parafie i inne podmioty, które organizują imprezy turystyczne dla ograniczonej liczby osób, niezarobkowo i okazjonalnie. Wspomniana ustawa nie identyfikuje ich jako organizatorów, ale tylko wtedy jeśli trzy wskazane warunki występują jednocześnie. Na drugim biegunie znajdują się podmioty proponujące np. kursy lub inne aktywności w różnych częściach świata.

Media społecznościowe pełne są ofert pochodzących od internetowych twórców, którzy zapraszają swoich obserwatorów na „ćwiczenia jogi na Bali”, „kurs gotowania w Tajlandii” czy na „rejs po Mazurach”. Jeśli do tej aktywności influencer proponuje np. zakwaterowanie w konkretnym hotelu czy transfer wybranym środkiem lokomocji, lub tylko ułatwia nabywanie obserwatorom, hotelu lub środka lokomocji, by mogli dotrzeć na kurs/rejs i w nim uczestniczyć, nie ma wątpliwości, że wchodzi w kompetencje organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, więc powinien mieć wpis do Ewidencji i wykupioną gwarancję. Jak można się domyślać, wielu influencerów nie dopełnia tych formalności, nieświadomie (lub z premedytacją) narażając potencjalnych uczestników na niebezpieczeństwo. Istnieje ryzyko, że w przypadku problemów np. z zakwaterowaniem w hotelu nie będą umieli otoczyć turysty profesjonalną opieką, w skrajnych przypadkach pozostawią go bez opieki, narażając na stres i dodatkowe koszty.

Zdecydowanie nie warto tak kusić losu! Turyści korzystający z usług legalnie działających biur podróży są chronieni od momentu zakupu pakietu do czasu powrotu do domu z wakacji. Organizator odpowiada za sprawny przebieg imprezy, a w razie niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych usług, rozpatruje reklamacje klienta. Co więcej, odnawia co rok zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności, przez co chroni turystów, np. umożliwiając pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej do domu czy zwrot wpłat poniesionych przez nich na poczet imprezy turystycznej. W razie gdyby to narzędzie okazało się niewystarczające, konsumenci chronieni są dodatkowym filarem zabezpieczeń: Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym.

MO, konsultacja dr Dominik Borek, dyrektor Departamentu Turystyki MSiT.

1) Art. 5. 1. przytoczonej ustawy szczegółowo określa w jakich sytuacjach dochodzi do utworzenia imprezy turystycznej, zaś art. 3 tej ustawy definiuje do jakiego rodzaju imprez turystycznych nie ma zastosowania.

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY W „WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE NR 8 (480), SIERPIEŃ 2023” / WERSJA PDF – POBIERZ

Artykuł powstał przy współpracy z CMRT w ramach zadania pt. „Kampania informacyjna i edukacyjna mająca na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”, w ramach konkursu wsparcia w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nr umowy: 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP z dnia 30.05.2023 r.

 

 


21 czerwca 2023, pierwszy dzień kalendarzowego lata i Dzień Przedsiębiorczości SOIT wybrał także na Święto Turystyki Motywacyjnej „INCENTIVE DAY”

O godzinie 10:00 w sali Kryształowej w Hotel i Restauracja Klub Sosnowy w Warszawie, rozpoczęła się Konferencja pod nazwą „„Dobre Praktyki i Innowacje w Turystyce Incentive Travel- nowy początek”.

🤝Przybyłych członków Stowarzyszenia, klientów branży incentive travel, przedstawicieli organizacji rządowych pozarządowych, branżowych, kontrahentów i partnerów powitali prezes i vice prezes zarządu Stowarzyszenia: Olga Krzemińska-Zasadzka i Łukasz Adamowicz.

‼️Wydarzenie jako zadanie publiczne pn. „Incentive Day 2023 – innowacje dla rozwoju turystyki Incentive Travel” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0063/2260/UDOT/DT/BP z dnia 14.06.2023 r.

Na konferencję złożyły się 3 panele.

📕W panelu 1 zaprezentowano wyniki nowatorskiej metody badania branży incentive travel „Barometr SOIT” za lata 2020-2022 i przedstawiono prognozę na rok 2023.

Szczegółowe dane z trzech ostatnich lat, pokazujące wartość rynku oraz jego strukturę zostały zebrane od wszystkich agencji incentive travel (23 agencji) zrzeszonych w SOIT, zagregowane przez ABR SESTA Agencję Badania Rynku ABR SESTA oraz opatrzone komentarzem przez Krzysztofa Pobożniaka, prezesa firmy HAXEL Events & Incentive Haxel, członka SOIT. Na konferencji wyniki badania i płynące z nich wnioski przedstawiła Pani Anna Ruman z ABR SESTA.

W drugiej części panelu Dyrektor CMRT Edyta Dróżdż (Brykała) oraz wiceprezes SOIT, członek Rady CMRT, prezes BFC2B Łukasz Adamowicz zaprezentowali misję i wizję Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, organizacji, która powstała przy współpracy TUgether , Polska Izba Turystyki , Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP i SOIT dla profesjonalizacji branży i upowszechniania dobrych praktyk na rynku usług turystycznych oraz wspierania władz publicznych w dążeniu do eliminowania niezgodnych z prawem praktyk.

Po przerwie kawowej i rozmowach w kuluarach rozpoczęto drugą część konferencji a w niej:

📙Panel 2, dyskusyjny, do którego moderatorki. członkinie SOIT: Grażyna Woźniczka z Polka Travel oraz Grażyna Łukaszyk z NU Horizons zaprosiły: Panie Agnieszkę Majkowską z firmy Prudential oraz Ewę Cabaj z Allianz – reprezentujące klientów korporacyjnych branży incentive travel, Pana J.J. Singha prezesa Weco Travel Weco-Travel oraz Zrzeszenia Agentów IATA i zrazem członka SOIT jako eksperta od rynku przewozów lotniczych, Pana Andrzeja Hulewicza, prezesa Mazurkas Travel Mazurkas Travel członka SOIT i Panią Małgorzatę Panawa z hotelu Warsaw Marriott Marriott Hotels jako głos z branży hotelarskiej.

Przedmiotem rozmowy była analiza sytuacji na rynku po okresie pandemii. W dyskusji wybrzmiały wszystkie problemy we współpracy na linii klient-agencja-kontrahent: niskie budżety, kłopoty z rezerwacją biletów lotniczych, powielanie rezerwacji przez kilka agencji stających do tego samego przetargu, kłopoty z rezerwacją hoteli dla grup. Strona korporacyjna na prośbę moderatorów opisała specyfikę procesów przebiegających po ich stronie. Efektem dyskusji są wnioski dotyczące konieczności przeprowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnej dla klientów.

📗Panel 3 rozpoczęła wykładem wprowadzającym do szerokiego zagadnienia jakim jest ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) Pani Joanna Bańkowska, ekspert z firmy IGK Technology

Następnie moderatorka panelu dyskusyjnego Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes Agencji Power Agencja POWER Event Incentive Conference Sport Online , prezes SOIT, zaprosiła do dyskusji 5 panelistów: Joannę Bańkowską (IKG Technology), Grażynę Woźniczkę (Polka Travel), JJ Sigha (Weco Travel), Wiesława Miguta, prezesa Hotel i Restauracja Klub Sosnowy oraz Grzegorza Chełmeckiego z firmy Product BBF Pro Duct BBF . Rozmawiano o działaniach jakie musi podjąć branża incentive aby w łańcuchu dostaw oferować produkt czy usługę zgodnie z aktami prawnymi stanowiącymi o ESG.

🏵Wieczorem odbyła się uroczysta Gala pod hasłem „Z nami lato cały rok”. 🏵

W pierwszej, oficjalnej części gali zostały przedstawione działania SOIT w ciągu ostatnich 3 lat w postaci filmów i prezentacji . Podsumowano prelekcje i dyskusje, które miały miejsce w czasie porannej konferencji.

🏆 Po raz pierwszy SOIT przyznał wyróżnienia w postaci Statuetek – Barometrów SOIT.🏆

Wręczono 6 statuetek za wkład w rozwój turystyki motywacyjnej w latach 2020-2022.

W drugiej części odbyła się licytacja pamiątek podróżniczych ofiarowanych przez członków naszego Stowarzyszenia.

😀Dochód z aukcji w wysokości 50100 zł zostanie przekazany na realizację celów statutowych Fundacja Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła” : na wakacje 👫28 dzieci i młodzieży z Kamionki i Milanówka w wieku 6-14 lat, a także na budowę nowego 🏠domu dla dzieci, podopiecznych fundacji w Kamionce.

Goście mieli także czas na spotkania i rozmowy networkingowe.

Po kolacji, wystąpił dla uczestników energetyczny zespół coverowy Drugi Tydzień zespół.


Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel zaprasza korporacje organizujące wyjazdy motywacyjne na „Święto Incentive Day”

W pierwszy Dzień LATA w dniu 21 czerwca 2023 w Klubie Sosnowym Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT organizuje „Święto Incentive Day” pod hasłem „Z nami możesz mieć LATO cały rok”. Wydarzenie jest skierowane do korporacji i firm, posiadających w swoich strategiach marketingowych narzędzie jakim jest incentive travel. Stowarzyszenie zaprasza także przedstawicieli firm, które w swoich strategiach marketingowych nie mają jeszcze tego narzędzia marketingowego, ale zamierzają je wdrożyć, członków Stowarzyszenia, Partnerów, mediów oraz gości specjalnych.

W pierwszej części dnia odbędzie się konferencja podczas której przedstawione zostaną wyniki badania SOIT „Barometr” za lata 2020-2022 i prognozy na rok 2023 przedstawiające wartość rynku incentive travel w poszczególnych latach od czasu wybuchu pandemii.

Następnie przedstawione zostaną Dobre Praktyki współpracy z agencjami incentive travel i przykłady zastosowania innowacyjnych rozwiązań w działalności branży turystyki motywacyjnej w odniesieniu do sytuacji po pandemii. Do tego panelu zaprosiliśmy także firmy, które od lat wykorzystują w swoich działaniach wyjazdy typu incentive travel. Będziemy mówić o wzrostach budżetów na wyjazdy typu incentive travel, terminach płatności, terminach ważności oferty, zbyt długich procesach decyzyjnych, o ilości zapraszanych agencji incentive do przetargu, o terminach na przygotowanie oferty, o Rodo i umowach NDA przy współpracy, zrównoważonym rozwoju, ESG, śladzie węglowym
i wodnym, zmieniających się w ostatnim czasie cenach i budżetach, o wpisach do rejestru organizatorów turystyki, o TFG i TFP,  o zmieniającym się podejściu Hoteli i linii lotniczych do grup
.

Wieczorem po konferencji SOIT zaprosi także uczestników i Partnerów na galę,  podczas której będzie miała miejsce aukcja charytatywna pamiątek podróżniczych przywiezionych przez członków SOIT
z różnych zakątków świata. Dochód z aukcji podobnie jak we wcześniejszych latach przekazany zostanie na realizację celów statutowych Fundacji Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”. W tym roku chcielibyśmy sfinansować wakacje 28 dzieci i młodzieży z Kamionki i Milanówka w wieku 6-14 lat, a także wesprzeć akcję pt. „Budujemy Nowy Dom” polegającą na współtworzeniu domu dla dzieci w Kamionce.

Wszelkie informacje o wydarzeniu: https://incentiveday.pl/

Serdecznie zapraszamy Klientów SOIT, działy marketingu, HR, osoby odpowiedzialne za wyjazdy motywacyjne w korporacjach, a także firmy, które chcą dołączyć jako Partnerzy wydarzenia do rejestracji.

 


Certyfikat Dobrych Praktyk POT także dla sektora MICE

Prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną projekt Certyfikat Dobrych Praktyk POT, umożliwia przyznanie certyfikatów dla podmiotów turystycznych, które prowadzą działalność związaną z organizacją targów, wystaw
i kongresów, a także działalność kulturalną i rekreacyjną, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (obiekty noclegowe, organizatorzy turystyki, obiekty kulturowe, obiekty targowo-kongresowe)
i zapewniają bezpieczeństwo podczas konferencji, eventów i spotkań biznesowych.

Co to jest Certyfikat Dobrych Praktyk POT

Realizowany od 2022 roku projekt Certyfikat Dobrych Praktyk POT (CDP) jest kontynuacją pierwszej edycji Certyfikacji Podmiotów Turystycznych (CPT), do którego włączone zostały programy Obiekt Bezpieczny Higienicznie oraz Bezpieczny Obiekt MICE. Jego celem jest wsparcie przedsiębiorców w ich dążeniu do tworzenia bezpiecznej i zrównoważonej turystyki, rozwoju i promowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa,
a także inwestycji turystycznych z sektora turystyki zdrowotnej, turystyki bez barier oraz turystyki biznesowej. Program umożliwia uzyskanie certyfikatu podmiotom, które prowadzą działalność na terenie Polski i spełniają założenia jednej z kategorii. Poszerzenie kategorii certyfikacji jest odpowiedzią na potrzebę elastycznego reagowania na bieżące problemy i wyzwania branży, tak aby każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność turystyczną mógł wziąć udział w programie. Pełne informacje o projekcie, dostępne kategorie certyfikacji oraz mapa wyróżnionych dotychczas obiektów, dostępne są na stronie certyfikat.pot.gov.pl.

Dlaczego warto

Od branży MICE klienci oczekują obecnie gwarancji perfekcyjnie zrealizowanego wydarzenia i najwyższej jakości obsługi. Jednocześnie uważnie przyglądają się swoim wydatkom, a ich zaufanie zdobywają ci przedsiębiorcy, którzy mogą wykazać się certyfikatami dającymi pewność co do poziomu doświadczenia i wiedzy, za którą płacą. Certyfikacja Polskiej Organizacji Turystycznej pozwala na podnoszenie konkurencyjności biznesowej, jest skutecznym elementem marketingu i narzędziem wspierającym przedsiębiorców, którzy zmagają się z trudnościami
z powodu pandemii, wzrostu kosztów prowadzenia działalności czy skutkami konfliktu w Ukrainie.

Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki podkreśla, że klienci zdecydowanie bardziej ufają markom
i produktom ze znakami certyfikacji, które akredytują profesjonalizm organizatorów imprez. – Udział w projekcie Certyfikacji Podmiotów Turystycznych POT to dla przedsiębiorców szansa na zdobycie zaufania i zwiększenie rozpoznawalności wśród grup docelowych, zarówno poprzez obecność na interaktywnej mapie wyróżnionych obiektów, jak i promocję realizowaną przez Polską Organizację Turystyczną oraz współpracujące organizacje Turystyczne i jednostki samorządowe – mówi Gut-Mostowy.

Głównym działaniem w projekcie jest autocertyfikacja. Podmioty turystyczne, które chcą wziąć w niej udział muszą zarejestrować się do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie certyfikat.pot.gov.pl, wybierając kategorie certyfikacji, w których potwierdzają stosowanie dobrych praktyk w swoich obiektach. Dotychczas w projekcie certyfikatem wyróżnionych zostało blisko 3300 podmiotów turystycznych w całej Polsce.

Wyróżnione Certyfikatem Dobrych Praktyk Polskiej Organizacji Turystycznej podmioty mogą posługiwać się samym certyfikatem i logo projektu w komunikacji ze swoimi klientami, ale otrzymują także wsparcie POT m.in. w postaci obecności na mapie Podmiotów z Certyfikatem Dobrych Praktyk POT z bezpośrednim przekierowaniem na swoje indywidualne strony, promocji w mediach społecznościowych i kampaniach promocyjnych realizowanych przez POT, dostęp do materiałów szkoleniowych i konkursów dla przedsiębiorców, a także możliwość udziału w wydarzeniach branżowych organizowanych przez POT lub pod jej patronatem.


Rekomendacje POT na lata 2023-2024 przyznane!

Siedem convention bureaux, trzynastu organizatorów podróży motywacyjnych (ITC) oraz siedemnastu profesjonalnych organizatorów kongresów (PCO) otrzymało rekomendacje Poland Convention Bureau POT na lata 2023-2024.

W dniu 28 lutego br.  w hotelu NYX Hotel Warsaw by Leonardo Hotels w Warszawie odbyło się spotkanie Polskiej Organizacji Turystycznej , podczas którego wręczono certyfikaty dla Convention Bureaux oraz Profesjonalnych Organizatorów Spotkań i Wydarzeń (PCO i ITC).

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów złożonych do programów rekomendacji, certyfikaty otrzymało dwadzieścia jeden podmiotów gospodarczych (niektóre w podwójnej kategorii) oraz siedem miejskich i regionalnych convention bureaux. Wśród wyróżnionych znalazły się również nowe podmioty. To pierwsze spotkanie po przerwie spowodowanej epidemią Covid-19.

W roku 2022 Poland Convention Bureau (PCB) Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) obchodziło 20-lecie swojej działalności a od kilku miesięcy funkcjonuje jako Biuro Spotkań i Wydarzeń w POT. To co pozostaje niezmienne to wsparcie dla profesjonalnych partnerów polskiego przemysłu spotkań. Dziś w Warszawie wręczyliśmy 37 certyfikatów z rekomendacjami POT, które są potwierdzeniem ich profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych przez nich usług – powiedział Marcin Różycki, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna od prawie 20 lat realizuje programy rekomendacji PCO, ITC i CB, które służą profesjonalizacji polskiej branży spotkań poprzez rozwijanie usług konferencyjnych w Polsce, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji zawodowej osób działających na rynku spotkań przez współpracę międzynarodową.

Cieszy mnie fakt, że Poland Convention Bureau niezmiennie kontynuuje program rekomendacji, który odgrywa ważną rolę w przyciąganiu międzynarodowych wydarzeń do Polski. Warto podkreślić, iż regulamin programów zostały przez nas zaktualizowane i przystosowane do nowej rzeczywistości czyli hybrydyzacji i digitalizacji wydarzeń konferencyjnych – powiedziała Aneta Książek,  kierownik Biura Spotkań  i Wydarzeń – Poland Convention Bureau.

Jak dodała Aneta Książek rekomendowane podmioty powinny również wykazać się innymi działaniami wykazującymi na ich profesjonalizację, takimi jak posiadane certyfikaty, członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach międzynarodowych, nagrody branżowe czy przykłady działań podejmowanych w duchu zrównoważonego rozwoju, mających na celu zminimalizowanie negatywnego, a zwiększenie pozytywnego oddziaływania na otoczenie i lokalną społeczność.

Ceremonia wręczenia certyfikatów była częścią spotkania dla przedstawicieli przemysłu spotkań oraz biur odpowiedzialnych za promocję destynacji.

Rekomendowane Convention Bureaux

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej  oraz tytuł Rekomendowane Convention Bureaux na lata 2023-2024 otrzymały:

 1. Gdansk Convention Bureau
 2. Kraków Convention Bureau
 3. Łódź Convention Bureau
 4. Mazovia Convention Bureau
 5. Poznań Convention Bureau
 6. Warsaw Convention Bureau
 7. Convention Bureau – Wrocław

Rekomendowane PCO

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej  oraz tytuł Rekomendowany Profesjonalny Organizator Kongresów na lata 2023-2024 otrzymały:

 1. Allegro Brand Experience Agency
 2. Argentum Event
 3. Business Service Galop
 4. Creative Poland
 5. DMC Poland
 6. event-factory
 7. FSWO Sp. z o.o.
 8. Furnel Travel International Sp. z o.o
 9. Grupa MTP – Poznań Congress Center
 10. JAN-POL DMC POLAND
 11. Jordan Group
 12. Mazurkas Congress Management
 13. PolandPops Meetings & Incentives
 14. RELAGO
 15. Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
 16. Targi w Krakowie Ltd.
 17. Tarifa Corporate Events

Rekomendowane ITC

Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej  oraz tytuł Rekomendowany Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych na lata 2023-2024 otrzymały:

 1. Allegro Brand Experience Agency
 2. Argentum Event
 3. DMC Poland
 4. Furnel Travel International Sp. z o.o
 5. INTERCRAC DMC
 6. JAN-POL DMC POLAND
 7. Jordan Group
 8. Mazurkas DMC Poland
 9. PolandPops Meetings & Incentives
 10. Tarifa Corporate Events
 11. Travel Projekt DMC Poland
 12. Vengo DMC Poland Sp. z o. o.
 13. WOWLAND – POLKA TRAVEL

 

Rekomendowane przez POT convention bureaux i podmioty gospodarcze specjalizujące się w organizacji wydarzeń mogą liczyć na intensywną promocję ze strony PCB POT. Promocja ta obejmuje m.in. informacje o tych firmach w prezentacjach dla zagranicznych organizatorów, na stronie internetowej i mediach społecznościowych. Ponadto, rekomendowani organizatorzy otrzymują zaproszenia do uczestnictwa w różnych inicjatywach organizowanych przez POT, takich jak międzynarodowe targi branżowe, podróże studyjne, warsztaty, szkolenia, itp.

 

Przeczytaj też

 


Pierwsze takie szkolenie – podsumowanie Szkolenia Pilot Incentive Travel

 • Dziękuję! Ogromnie dużo wchłonęłam dzięki Waszym wybitnie doświadczonym kadrom oraz zacnemu towarzystwu współuczestników kursu… Alicja Ż.
 • Bardzo dziękuje za cudowne szkolenie, dawno nie spędziłam tak intensywnych 3 dni
  z ludźmi którzy myślą, czują i rozumieją w podobny sposób. Decyzję o kursie podjęłam spontanicznie, na początku byłam krytyczna, ale ostatecznie były to super 3 dni
  i dobrze wydane pieniądze.…Anka D.
 • Dziękujemy bardzo za te 3 intensywne ale fantastyczne dni. Wspaniały team wykładowców i świetna organizacja….Kasia P.

…To tylko niektóre komentarze absolwentów pierwszej edycji Szkolenia Pilot Incentive Travel zorganizowanego przez SOIT (Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel) SITE Poland oraz Kadry Turystyki w Warszawie w dniach 12-14 stycznia 2023.

To pierwsze tego typu szkolenie na polskim rynku – podkreśla Małgorzata Gulińska członkini Zarządu SOIT, pomysłodawczyni i inicjatorka kursu – Po pandemii zauważyliśmy, że na rynku brakuje pilotów, zwłaszcza specjalizujących się w incentive. Wiele osób odeszło z branży
z uwagi na niepewność i niestety nie powrócili już na rynek, Właściciele i dyrektorzy zarządzający niejednokrotnie sami wyjeżdżają z grupami, co utrudnia bieżące zarządzanie firmą. Widzimy ogromną potrzebę szkolenia nowych kadr i uznaliśmy, że najlepiej będzie jak połączymy siły, aby pozyskać odpowiednie osoby.

Zgłosiło się około 30 osób, z czego przyjętych zostało 19 kursantów. Kandydaci na szkolenie byli przyjmowani zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie szkolenia. Do udziału w kursie wymagane było doświadczenie w pilotażu, animacji, znajomość języków obcych. Brano także pod uwagę posiadanie innych umiejętności przydatnych w tej pracy. Zakwalifikowani uczestnicy przyjechali na szkolenie z różnych stron Polski: z Poznania, Wrocławia, Katowic, Oświęcimia, Łodzi i Warszawy.

Przygotowania do kursu trwały kilka miesięcy. Przy organizacji kursu nawiązaliśmy współpracę z Kadrami Turystyki, których  właścicielem i zarazem członkiem Zarządu stowarzyszenia Site Poland jest Radosław Szafranowicz-Małozięć. Szkoła organizuje szkolenia w branży turystycznej i wspierała nas w prowadzeniu zapisów i promocji kursu – mówi Grażyna Grot-Duziak, Prezes Site Poland – W przygotowaniu  programu szkolenia oparliśmy się natomiast na opisie kwalifikacji rynkowej “Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive”, którą SITE Poland włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Nad wartością merytoryczną oraz przygotowaniem wykładów zgodnie z założonym
i wspomnianym wyżej programem czuwały Grażyna Woźniczka oraz Małgorzata Gulińska (członkinie SOIT, które od ponad 25 pracują jako pilotki incentive travel)

Naszą rolą było czuwanie nad programem, wartością merytoryczną, przygotowaniem konspektów i wykładów przez naszych kolegów – mówi Grażyna Woźniczka – Będąc od ponad 25 lat czynnym pilotem, wykorzystałam swoją wiedzę i doświadczenie w pracy a także szlify akademickie sprzed lat, by nadać porządek ścieżce merytorycznej. Wspólnie z Małgosią przeprowadziłyśmy proces koordynacji tworzenia wsadu merytorycznego szkolenia, od analizy programu poprzez dobranie zespołów roboczych, uzgodnienie zakresu konspektów, zgodności z programem i finalnie spójności prezentacji i materiałów dla słuchaczy.

Wykłady poprowadzili właściciele agencji turystycznych typu incentive, praktycy w pilotażu

i zarazem eksperci w swojej branży: Jarosław Hulboj (BCD Meetings & Events), Grażyna Grot-Duziak, (Mice Travel Expert) Majka Szura (Polka Travel), Katarzyna  Szełemej-Pobożniak (Haxel)  Małgorzata Gulińska (Margot Travel) Marcin Lewandowski (Travel Bidder), Grażyna Woźniczka (Polka  Travel), Agnieszka Słowik (Flower Travel), Marcin Łukaszewicz (Activezone).

Wykładowcy pracowali w kilkuosobowych zespołach dla uzyskania najwyższej jakości merytorycznej przekazywanych treści- mówi Grażyna Woźniczka– W celu weryfikacji przygotowanych materiałów merytorycznych posiłkowaliśmy się także ankietą, w której respondentami byli właściciele wszystkich agencji członkowskich SOIT.
Do przedstawienia innych zagadnień związanych z pracą pilota incentive travel zaprosiliśmy także specjalistów z zewnątrz.

Bardzo jasno i przystępnie o ważnych kwestiach związanych z ustawą o RODO w pracy pilota incentive travel opowiedziała kursantom Karolina Praszek z Kancelarii Bezpieczeństwa. Zagadnienia dotyczące kluczowych aktów prawnych w turystyce oraz odpowiedzialności prawnej pilota przedstawił zdalnie dr Piotr Cybula, specjalista w prawie turystycznym.
Pan Marek Lewczuk z firmy Code and more zaprezentował szeroki wachlarz możliwości jego autorskiej aplikacji na smartfony – MICE/Unipla, dedykowanej wyjazdom typu incentive.

Sprawy formalne dotyczące realizacji szkolenia spoczywały na barkach Radosława Szafranowicza z Kadr Turystyki oraz Grażyny Grot-Duziak z SITE Poland.
Koordynacją i komunikacją pomiędzy wszystkimi uczestnikami a także działaniami technicznymi i przygotowaniem administracyjnym zajmowała się Marta Łukaszewicz, Sekretarz SOIT.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali m.in. charakterystykę i specyfikę rynku incentive w Polsce. Omówiono pojęcia, dokumenty i materiały niezbędne do realizacji imprez typu incentive, procedury i ścieżki postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych oraz dobre praktyki stosowane w pracy pilota w tej branży.

Zwieńczeniem trzydniowego kursu były energetyczne wystąpienia kursantów przed grupą oraz krótki test sprawdzający zdobytą wiedzę na szkoleniu o postępowaniu w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy byli obserwowani przez komisję złożoną z wykładowców, oraz Panie Prezes współpracujących Stowarzyszeń: Olgę Krzemińską-Zasadzką ze Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT) i Grażynę Grot-Duziak z SITE Poland

Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom merytoryczny i z pewnością zasilą kadry pilotów incentive. Agencje Incentive zrzeszone w SOIT i SITE będą  miały  dostęp do nowych kadr – pilotów, którzy ukończyli szkolenie. Absolwenci otrzymają od nas do końca stycznia 2023 opisową ocenę swoich prezentacji a następnie możliwość bezpośredniego kontaktu z Agencjami – podkreśla Grażyna Woźniczka.

Kursanci otrzymali dyplomy. Pierwszą niezwykle udaną i wysoko ocenianą przez Uczestników edycję kursu zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem, tortem i szampanem. Zrobimy wszystko, by ta inicjatywa była kontynuowana. Planujemy kolejne edycje z częstotliwością 2 razy do roku, co więcej, mamy nadzieję, że szkolenie stanie się jedną  z edukacyjnych wizytówek organizatorów na rynku – podsumowuje Małgorzata Gulińska członkini zarządu SOIT

Poza szkoleniem pilotów, SOIT planuje kolejne działania edukacyjne, w tym niezwykle ważne dla branży, szkolenia dla Klientów w zmieniającym się rynku usług w tym sektorze.

Szczegółowe podsumowanie poszczególnych dni kursu można znaleźć na fb SOIT

www.facebook.com/StowarzyszenieSOIT


Walne Zgromadzenie Członków SOIT 11.01.2023 r.

Rok 2023 SOIT rozpoczął Walnym Zgromadzeniem. W dniu 11.01.2023 r. powitaliśmy nowych członków w Stowarzyszeniu:
Członka Zwyczajnego SOIT:
Pana JJ Singh reprezentującego Weco-Travel Services Sp. z o.o. oraz Panią Grażynę Grot-Duziak MICE Expert Grażyna Grot-Duziak jako członka honorowego SOIT.
Na zebraniu gościliśmy także Paulinę Kossakowską z Travel Reps reprezentującą Emirat Ras Al Khaima który był Partnerem Strategicznym SOIT w roku 2022.
Członkowie rozmawiali o minionym roku, ciekawych realizacjach i wyzwaniach. Dyskutowano nad trwającymi i nowymi projektami Stowarzyszenia. 
Pozytywnie ale ostrożnie patrzymy w przyszłość. 

Dlaczego certyfikat „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych” jest ważny dla organizatorów incentive travel

Polska Organizacja Turystyczna (POT) prowadzi program rekomendacji firm, które specjalizują się w kompleksowej organizacji i obsłudze podróży motywacyjnych (incentive) w Polsce. Program „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych” polega na identyfikowaniu i wspieraniu tych podmiotów, które świadczą usługi na wysokim poziomie i posiadają odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie. Celem programu jest promowanie Polski jako atrakcyjnego celu podróży motywacyjnych i ułatwienie dostępu do informacji o polecanych firmach.

Czym jest program rekomendacji ITC?

Program Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Podróży Motywacyjnych ma na celu identyfikowanie i wspieranie firm, które oferują profesjonalne i kompleksowe usługi związane z organizacją i obsługą imprez motywacyjnych w Polsce. Certyfikat „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych” przyznawany jest na określony czas i istnieje możliwość jego odnowienia.

Dzięki programowi zbierane są i rozpowszechniane informacje o polecanych firmach, a także przeprowadzane są analizy oferty, popytu i podaży. Celem współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej – Poland Convention Bureau z polecanymi firmami jest koordynacja działań marketingowych związanych z promocją Polski na rynkach zagranicznych.

Aktualnie 12 podmiotów gospodarczych może korzystać z tytułu „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych”.

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat?

Prestiżowy Certyfikat „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych”, nadany przez Prezesa Polskiej Organizacji, potwierdza rzetelność, dobre praktyki i najwyższe standardy obsługi klienta biznesowego przez Rekomendowane ITC.

Podmioty, które posiadają certyfikat mogą w swojej komunikacji marketingowej posługiwać się tytułem „Profesjonalny Organizator Podróży Motywacyjnych” oraz znakiem graficznym „Recommended Incentive Travel Company“.

Rekomedowane podmioty są prezentowane na stronie internetowej: www.pot.gov.pl (w sekcji „Zorganizuj spotkanie” (linkuj https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/zorganizuj-swoje-spotkanie/organizatorzy-podrozy-motywacyjnych) w wersji polskiej i w sekcji  „Organize your meeting“ (linkuj https://www.pot.gov.pl/en/poland-convention/organize-your-meeting/incentive-travel-companies) w wersji angielskiej oraz w katalogu online Destination Poland Meeting Guide.

Dodatkowo posiadanie certyfikatu jest jednym z kryteriów podczas oceny aplikacji uczestnictwa  podmiotu gospodarczego na targi IMEX we Franfurcie, Imex America w Las Vegas, IBTM w Barcelonie oraz innych wydarzeniach organizowanych lub finansowanych przez Biuro Wydarzeń i Spotkań Poland Convention Bureau.


Szkolenie Pilot Incentive Travel 12-14.01.2023

Szkolimy nowe kadry pilotów incentive travel

Stowarzyszenia Site Polska, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel i Kadry Turystyki podjęły współpracę w celu szkolenia pilotów specjalizujących się w obsłudze imprez typu incentive.

Pierwsza, pilotażowa edycja szkolenia odbędzie się w styczniu 2023 roku w Warszawie. Będzie ono trwać 3 dni i zakończy się otrzymaniem dyplomu sygnowanego przez organizatorów.   

Szkolenie organizowane jest w związku z pilną potrzebą pozyskania pilotów do obsługi imprez turystycznych typu incentive, organizowanych przez podmioty zrzeszone w stowarzyszeniach SITE i SOIT.

Skierowane jest do osób, posiadających już doświadczenie w pilotowaniu imprez turystycznych, chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi wyjazdów incentive.

Agencje Incentive zrzeszone w SOIT i SITE będą  miały  dostęp do nowych kadr – pilotów   którzy ukończyli szkolenie, a piloci otrzymają możliwość bezpośredniego kontaktu z Agencjami. 

Agencje Incentive mają potrzebę zatrudnienia nowych pilotów do obsługi wyjazdów motywacyjnych – mówi Małgorzata Gulińska, członkini Zarządu SOIT i inicjator projektu organizacji kursu. – Wielu dotychczasowych pilotów, w trudnym czasie pandemii, zmieniło profil swojej działalności i już nie powróciło do świata podróży. Właściciele i dyrektorzy zarządzający niejednokrotnie sami wyjeżdżają z grupami, co utrudnia bieżące zarządzanie firmą. Widzimy ogromną potrzebę szkolenia nowych kadr i uznaliśmy, że najlepiej będzie jak połączymy siły, aby pozyskać odpowiednie osoby.

Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba się na nie zakwalifikować. Analizie zostanie poddany formularz zgłoszenia, w którym kandydat opisze swoje doświadczenie zawodowe oraz motywację do udziału w kursie. Organizatorzy chcą, aby w szkoleniu brały udział osoby, które mają już doświadczenie pilockie, a ich doświadczenie, umiejętności i motywacja najbardziej zbliżają ich do realizacji wyjazdów typu incentive.

Organizatorom zależy na starannym doborze pilotów ponieważ wiedzą, że rola pilota jest kluczowa w realizacji programu. Wyjazdy incentive to ważne narzędzie biznesowe dla klientów instytucjonalnych. Powierzają oni agencjom realizację wyjazdu i oczekują  najwyższej jakości. Pilot jest reprezentantem agencji na wyjeździe, nie tylko realizuje program ale wykonuje szereg innych działań, o których będzie mowa podczas szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają m.in. charakterystykę rynku incentive w Polsce oraz pojęcia z obszaru incentive travel, dokumenty i materiały niezbędne do realizacji imprez typu incentive, sposób realizacji imprez tego typu oraz dobre praktyki stosowane w pracy pilota incentive travel.

Zajęcia poprowadzą praktycy z agencji incentive zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Program obejmuje 27 godzin intensywnych zajęć teoretycznych oraz praktycznych: prezentacji, dyskusji, symulacji i studiów przypadku. 

„Korzystamy z doświadczenia dydaktycznego Kadr Turystyki, a w szczególności  właściciela
i  członka Zarządu Site Poland, Radosława Szafranowicza-Małozięcia. Szkoła organizuje szkolenia w branży turystycznej i wspiera merytorycznie program kursu – mówi Grażyna Grot-Duziak, Prezes Site Poland – Opieramy się też na opisie kwalifikacji rynkowej “Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive”, którą SITE Poland włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Informacje o kursie: https://kurs.kadryturystyki.pl/pilotincentivetravel