Ethics committee

The Ethics Committee is an arbitration-consulting body of the Association, whose role is to safeguard the values of SOIT, the good working practices of members of the Association, and of good practices on the travel incentive organisation market.

Komisja Etyki Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel jest organem arbitrażowo-opiniodawczym Stowarzyszenia, który został powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 13 stycznia 2016 r. Rolą Komisji Etyki jest stanie na straży wartości SOIT , dobrych praktyk pracy członków Stowarzyszenia oraz dobrych praktyk na rynku turystycznych organizacji motywacyjnych.

Komisja Etyki dokonuje oceny powierzonych jej spraw z zachowaniem niezależności, bezstronności i obiektywizmu, w oparciu o wszechstronne rozpatrzenie zebranego materiału i zgodnie z najlepszą wiedzą.

Podstawowe zasady organizacji pracy Komisji i wydawania decyzji określa Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Komisji Etyki.

 

Członkowie Komisji ds. Etyki w kadencji 2024-2025

  1. Mikołaj Jeżak
  2. Anna Piotrowska-Süzer
  3. Anastazja Szerkus
  4. Edyta Jabłońska-Hulimka
  5. Katarzyna Zawadzka
Pobierz Regulamin Komisji Etyki Pobierz Formularz Zgłoszenia Sprawy