Aktualności

Obowiązki organizatora turystyki – ubezpieczenie uczestników wyjazdu turystycznego cz. 2

Ustawa o świadczeniu usług turystycznych wymusza od organizatorów imprez turystycznych szereg ubezpieczeń na rzecz turystów. Cezary Wilemajtys z SOIT rozmawia z Grzegorzem Choromańskim i Jakubem Kluczykowem z kancelarii Pałucki Trusiński.

Obowiązkowe elementy umowy w zakresie ubezpieczeń
Cezary Wilemajtys: W poprzedniej części rozmawialiśmy o ubezpieczeniu OC organizatora imprez turystycznych. Ale Ustawa o świadczeniu usług turystycznych wymusza od Organizatorów szereg innych ubezpieczeń na rzecz turystów.
Pałucki Trusiński: Tak, należy pamiętać, że zawierana z klientem umowa o świadczenie usług turystycznych powinna określać m.in.: rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów (uczestników wyjazdu) oraz nazwę i adres ubezpieczyciela udzielającego ochrony.
W zakresie obowiązków informacyjnych warto również wskazać, że przed zawarciem umowy z klientem organizator wyjazdu turystycznego ma obowiązek podać mu informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyk obejmujących: rezygnację z udziału w imprezie turystycznej oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków i koszty leczenia.
Ponadto, organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia mogących wystąpić na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

Ubezpieczenia uczestników wyjazdu
CW: A jakie rodzaje ubezpieczeń są obowiązkowe w przypadku organizowania imprezy turystycznej, o których każdy Organizator musi bezwzględnie pamiętać?
PT: Organizator turystyki został obciążony obowiązkiem zapewnienia uczestnikom wyjazdu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Ubezpieczenie to może być wliczone w cenę wyjazdu lub stanowić obowiązkową dopłatę dla uczestnika. Zaznaczyć przy tym należy, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie organizatorów organizujących imprezy turystyczne za granicą.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

CW: No właśnie, te dwa obowiązkowe ubezpieczenia są traktowane zupełnie różnie. NNW to ubezpieczenie, którego zawarcie jest niezbędne, ale w praktyce traktowane jest jako zło konieczne. Ubezpieczyciele w pakietach ubezpieczeniowych nie dają zbyt wysokich limitów.
PT: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dla nas dobra, jakimi są: zdrowie i życie człowieka. Taki przedmiot ochrony odróżnia je od ubezpieczeń majątkowych.
Należy jednak pamiętać, że nie są one ubezpieczeniami na życie. Ustawodawca nie określa sumy obowiązkowego ubezpieczenia.
W zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną (uczestnika wyjazdu turystycznego) nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia
Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że przedmiotem niniejszego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegających w szczególności na uszkodzeniu ciała, a także rozstroju zdrowia, powodujących trwały uszczerbek lub śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL)
CW: Natomiast Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia to ubezpieczenie obowiązkowe, które jest niesłychanie ważne w każdej sytuacji, nawet wyjazdu krótkiego, z programem odbywającym się w samym centrum cywilizacji. Bo każdemu może przytrafić się jakaś nagła niedyspozycja. Mnie niedawno trafił się przypadek osoby objętej leczeniem po zadrapaniu przez kotka, który drapnięciem zareagował na czułe głaskanie.
PT: Nałożony ustawą obowiązek ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą ma na celu zabezpieczenie uczestników wyjazdu turystycznego przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z powypadkowym leczeniem.
Niniejsze ubezpieczenie, jako obowiązkowe, powinno zapewnić pokrycie ze strony zakładu ubezpieczeń kosztów związanych m.in.: z powypadkowym leczeniem szpitalnym, leczeniem ambulatoryjnym, a także zwrot wydatków poniesionych na leki, środki opatrunkowe i inne koszty związane ze świadczeniem na naszą rzecz opieki medycznej.
CW: Koszty opieki medycznej bywają niezwykle wysokie. Hospitalizacja na obserwację pacjenta ze stanem zapalnym może oznaczać koszty idące w tysiące złotych.
PT: Dlatego z punku widzenia ubezpieczonego, najistotniejsza jest wysokość ubezpieczenia, czyli maksymalnego limitu (kwoty), do którego ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń. Obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w imprezach turystycznych umowy ubezpieczenia oznacza najczęściej ubezpieczenie o niskiej wysokości. Skutkiem tego, nie zawsze możliwe będzie pełne pokrycie kosztów leczenia, a co za tym idzie konieczność wykorzystania własnych środków finansowych. Warto wobec tego zadbać, aby kwota maksymalnego limitu była ustalona na takim poziomie, który gwarantowałby rzeczywiste, pełne pokrycie ewentualnych kosztów leczenia.
Warto również zwrócić uwagę, czy z treści umowy ubezpieczenia wynika, że zakład ubezpieczeń automatycznie pokryje koszty leczenia, bez konieczności wydatkowania przez uczestnika własnych środków, z późniejszą możliwością ubiegania się o ich zwrot.

CW: Równie ważne jest, aby ubezpieczenie od kosztów leczenia obejmowało choroby przewlekłe, ponieważ takie wyłączenie może oznaczać brak refundacji za leczenie przeziębienia, w sytuacji, gdy wcześniej leczyliśmy się na chroniczne stany zapalne zatok. Czy jest jeszcze inny sposób na zabezpieczenie się przed wysokimi kosztami leczenia?
PT: Tak, uczestnicy imprez turystycznych przebywający na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii) mogą bezpłatnie korzystać z usług opieki medycznej w takim samym zakresie, jak obywatele państwa unijnego, na terenie, którego przebywają. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą uzyskać osoby ubezpieczone w NFZ. W tym celu, należy złożyć wniosek o wydanie EKUZ we właściwym ze względu na zgłoszone miejsce zamieszkania wojewódzkim ośrodku NFZ przedstawić dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

CW: Tyle o ubezpieczeniach obowiązkowych. A jakie ubezpieczenie można dodatkowo wykupić, spoza listy obowiązkowej?
PT: Organizator imprezy turystycznej może zaoferować uczestnikom dodatkowe usługi ubezpieczenia, w tym przykładowo: ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych, czy też udział w różnego rodzaju ekspedycjach. Jest to jednak opcja fakultatywna i ustawa nie nakłada na organizatorów turystyki takich obowiązków.

Autorami tekstu są:
Grzegorz Choromański, partner Kancelarii Pałucki Trusiński
Jakub Kluczykow, aplikant adwokacki Kancelarii Pałucki Trusiński
Rozmawiał Cezary Wilemajtys, United Partners

Powrót