Aktualności

List branży incentive do Ministerstwa Rozwoju

6 marca podczas spotkania zorganizowanego przez SOIT dla branży incentive travel, Władze SOIT i SITE Poland podpisały list do Minister Rozwoju – Jadwigi Emilewicz w sprawie sytuacji branży turystyki biznesowej spowodowanej epidemią koronawirusa.

Treść listu:

Szanowna Pani Minister,

Organizatorzy turystyki i profesjonaliści działający na rynku turystycznym i incentive travel zrzeszeni w Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel (SOIT), Stowarzyszeniu Przedstawicieli Organizatorów Turystyki Biznesowej SITE Poland oraz w Polskiej Izbie Turystyki (PIT), są głęboko zaniepokojeni sposobem przedstawiania informacji na temat sytuacji związanej z koronowirusem i jej wpływu na prawa podróżnych, jak również samą związaną z tym sytuacją branży turystycznej.
W związku z powyższym wnosimy o podjęcie poniższych działań.

Po pierwsze, wnosimy o przedstawienie w zaistniałych okolicznościach stanowiska Ministerstwa Rozwoju na temat praw podróżnych w kontekście art. 47 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych(t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 548 ze zm., dalej: ustawa).
W szczególności wnosimy o przedstawienie stanowiska na temat interpretacji
w kontekście obecnych okoliczności art. 47 ust. 4 tej ustawy, który w naszej ocenie
w wielu wypowiedziach medialnych przedstawiany jest w sposób mogący prowadzić podróżnych do mylnych wyobrażeń na temat ich praw. W szczególności wiele niejasności wywołują przesłanki odstąpienia podróżnego od umowy na podstawie art. 47 ust. 4 tej ustawy.

W naszej ocenie nie ulega wątpliwości, że artykuł ten dotyczy obecnej sytuacji w rejonie Wuhan w Chinach oraz w 11 gminach położonych w północnej części Włoch (Lombardia), gdzie władze podjęły decyzję w istocie o „odizolowaniu” tych terenów. Znajduje to również swoje potwierdzenie w działaniach poszczególnych podmiotów np. w odwołaniu połączeń przez PLL LOT do Pekinu. Natomiast w cenie SOIT, bazującej na informacjach otrzymanych od jego Członków, w pozostałych obszarach w związku z deklaracją organizatorów wykonania zawartych umów zgodnie z ich treścią, wobec braku informacji z których mogłoby wynikać, że zaistniałe okoliczności mają znaczący  wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego, podróżni nie mają prawa do bezkosztowego odstąpienia od umowy.

Po drugie, chcielibyśmy zauważyć, że w obecnych warunkach ryzyko wynikające z art. 47 ust. 4 ustawy jest dla polskich organizatorów turystyki nieubezpieczalne, bowiem na rynku nie ma w tym zakresie odpowiednich produktów ubezpieczeniowych. Sytuacja ta jest odmienna w stosunku do rynków niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej. Prowadzi to w istocie rzeczy do poważnego zakłócenia konkurencyjności na rynku, z niekorzyścią dla polskich przedsiębiorców.  W związku z tym zwracamy się
z prośbą o podjęcie odpowiednich działań, które mogą zmienić sytuację w tym zakresie.

 

Po trzecie, mając na uwadze trudną sytuację branży turystycznej, w tym zagrożenie upadłością wielu firm, wnosimy o dokonanie wszechstronnej analizy na temat możliwych działań ochronnych ze strony państwa, a następnie wprowadzenie ich w życie.
W szczególności w tym zakresie wnosimy o rozważenie podjęcia następujących działań:

  • jednorazowe lub ratalne bezpośrednie wsparcie finansowe dla firm z naszego sektora ze strony budżetu państwa;
  • uruchomienie łatwo dostępnych i nisko oprocentowanych linii kredytowych
    ze strony państwowych instytucji finansowych (np. BGK);
  • wprowadzenie ulg oraz zwolnień podatkowych dot. CIT i ZUS;
  • utrzymanie projektów (wydarzenia i wyjazdy) ze strony spółek Skarbu Państwa
    i przeniesienie ich na inny termin zamiast anulacji wraz z wcześniejszym zaliczkowaniem (co jest korzystne kosztowo dla Zleceniodawców);
  • wypracowanie spójnych i precyzyjnych wytycznych dot. kryteriów/warunków kiedy będą mogły być odwoływane imprezy masowe.

Po czwarte, biorąc pod uwagę przesłanki wskazane w art. 47 ust. 4 ustawy, wnosimy o wprowadzenie jasnej wykładni zastosowania komunikatów ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W związku z tym wnosimy o odpowiednie wystąpienie przez Panią Minister do podjęcia odpowiednich działań przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Po piąte, wnosimy o zwołanie dedykowanego spotkania z udziałem przedstawicieli branży turystycznej, na którym zostaną szeroko omówione przedstawione wyżej problemy, w celu podjęcia jak najlepszych działań z uwzględnieniem interesów organizatorów turystyki i ich klientów.

Z uwagi na istotne znaczenie informacji dla branży usług turystycznych, a jednocześnie pilność sprawy, prosimy o możliwie jak najszybsze podjęcie wskazanych wyżej działań.

Z poważaniem,

Zarząd SOIT

Zarząd Site Poland

Powrót