Jakie są kryteria członkowskie dla agencji incentive travel?

Członkowie SOIT

Jakie są kryteria członkowskie dla agencji incentive travel?

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać firma,
która spełnia kryteria:

 

  • – od minimum trzech lat posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki albo pośredników turystycznych wydaną w Polsce,
  • – przedstawi pisemne rekomendacje czterech członków wspierających Stowarzyszenia,
  • – przedstawi listy referencyjne od przynajmniej czterech klientów,
  • – legitymuje się przynajmniej trzyletnim doświadczeniem w organizacji incentive travel,
  • – zorganizowała średniorocznie przynajmniej 15 podróży incentive travel w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych,
  • – posiada średnioroczne przychody z incentive travel w ciągu ostatnich trzech lat nie mniejsze niż 3 miliony złotych,
  • – zatrudnia co najmniej 3 osoby odpowiadające za organizację incentive travel,
  • – posiada polisę ubezpieczeniową lub gwarancję bankową związaną z organizowaniem imprez turystycznych o sumie ubezpieczenia lub gwarancji nie niższej niż 500 tysięcy złotych,
  • – nie zalega z płatnością należności publicznoprawnych,
  • – do członkostwa nie złoży sprzeciwu z uzasadnieniem na piśmie którykolwiek z członków.