Aktualności

Nowe obowiązki organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – konsekwencje dla branży

Od 26 listopada obowiązują nowe przepisy ustawy o usługach turystycznych, które wynikają z nowej ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1334). Przepisy te wprowadzają dodatkowe zabezpieczenie finansowe tzw. drugi filar, na wypadek niewypłacalności dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Obok dotychczasowego zabezpieczenia (I filaru) w postaci umowy gwarancji ubezpieczeniowej, umowy gwarancji bankowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów albo przyjmowania wpłat na rachunek powierniczy, został utworzony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG), do którego organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni mają obowiązek odprowadzać comiesięczne składki.

Na czym polega dodatkowe zabezpieczenie finansowe?
W przypadku utraty płynności finansowej i ogłoszenia niewypłacalności przez organizatora lub pośrednika oraz wyczerpania środków z I filaru, zostaną uruchomione fundusze z II filaru, czyli TGF. Środki te przeznaczone będą na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne.

Jakie są nowe obowiązki dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych?
1. składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) do 21 dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego. W deklaracji należy wskazać liczbę i rodzaj zwartych umów oraz liczbę objętych nimi klientów.
2. odprowadzania składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) do 21 dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego,
3. prowadzenia wykazu zawartych z klientami umów.

Pierwszym okresem, za który należy złożyć deklarację i odprowadzić składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest okres od 26 do 30 listopada 2016 roku. Deklarację z tytułu umów zawartych z klientami w tym okresie należy złożyć do 21 grudnia 2016 roku. Obowiązek informacyjny wobec TGF i składania deklaracji istnieje, nawet jeśli w czasie tych czterech dni listopadowych nie zostanie zawarta żadna umowa.
Za nie stosowanie się do nowych przepisów np. nie złożenie deklaracji, nie opłacenie składek lub zaniżanie ich wysokości, grożą sankcje administracyjne oraz karne.

Więcej informacji na temat ustawy, TGF oraz nowych obowiązków >>> 

Zmiana przepisów oraz nowe obowiązki stanowią niewątpliwe wyzwanie dla branży MICE. W dniach 16-18 listopada odbyły się konsultacje społeczne zorganizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które dotyczyły także kolejnych zmian i nowej regulacji o imprezach turystycznych wdrażającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302.
W konsultacjach brali udział również członkowie SOIT – Grażyna Grot-Duziak i Cezary Wilemajtys.

Jak widzą aktualną sytuację oraz jakie konsekwencje dla branży mają zmieniające się przepisy?

Cezary Wilemajtys – Prezes, United Partners
Moim zdaniem przedsiębiorców z branży MICE czeka okres 18 miesięcy działania w sytuacji niepewności. Mamy bowiem w obowiązujących przepisach do czynienia z niebezpiecznym trójkątem. Z jednej strony wciąż obowiązuje ustawa o imprezach turystycznych z 1997 roku, a z drugiej właśnie wchodzi w życie niezwykle rygorystyczny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Jest on tak pomyślany, że nawiązuje do trzeciego elementu tego trójkąta – właśnie konsultowanej zupełnie nowej ustawy o imprezach turystycznych, która wejdzie w życie dopiero w połowie 2018 r.

Co z tego trójkąta wynika? Turystyczny Fundusz Gwarancyjny chce, aby wszyscy organizatorzy odprowadzali co miesiąc za swoich podróżnych składki i nakłada ten obowiązek na wszystkich organizatorów imprez turystycznych. Kłopot w tym, że definicja imprezy turystycznej w ustawie z 1997 r. jest tak szeroka, że w zasadzie wszyscy organizatorzy podróży służbowych, eventów, kongresów i zwykłych konferencji w Polsce również muszą zgłosić swoją działalność do odpowiedniego rejestru i przesyłać comiesięczne deklaracje. Dopiero nowa ustawa, nad którą pracuje ministerstwo ma szansę w większym stopniu doprecyzować imprezę turystyczną w taki sposób, aby nie było z tym żadnych wątpliwości.

Co powinniśmy zrobić jako branża MICE? Nowa sytuacja prawna potrzebuje rzetelnej kampanii informacyjnej oraz lobbyingu na rzecz takiego zastosowania Funduszu w praktyce, aby nikt nie miał wątpliwości interpretacyjnych. Żadne prawo, które pozostawia dużą dowolność interpretacyjną nie jest dobre. Musimy zawalczyć o dobre prawo i dobrą, nową ustawę.

Grażyna Grot-Duziak – Regional MICE Director, Weco Travel
W świetle nowych przepisów dotyczących Turystycznego Funduszu organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni zobowiązani są do składania deklaracji za każdy miesiąc, w którym dany podmiot prowadził działalność. Obowiązek złożenia deklaracji będzie istniał również w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie zawarta żadna umowa z klientem, jak również w przypadku zawarcia umów, w stosunku do których nie powstaje obowiązek uiszczenia składki.

Pamiętać również należy, że Organizatorzy powinni poinformować Klienta pisemnie o wysokości składki oraz o tym, że składka została odprowadzona. Trudno jest jednak na tym etapie przekazać wyczerpujące informacje Klientom chociażby w kwestii egzekwowania wypłaty z funduszu w przypadku problemów.

Bardzo krótki termin na przygotowanie się, konsultacje i zadawanie pytań Ministerstwu Sportu i Turystyki, Marszałkowi Województwa czy TFG nie sprzyja dobremu postrzeganiu tego drugiego filaru gwarancyjnego przez branżę. Zrzeszenia, Stowarzyszenia i grupy branżowe dyskutują na ten temat od kilkunastu dni i pojawia się coraz więcej wątpliwości i pytań.
Wysokość składki nie wpłynie znacząco na cenę wyjazdu, a wraz z wprowadzeniem TFG podróżni uzyskają dodatkową ochronę. Nowy system zapewnia zwrot 100 procent kosztów poniesionych przez klientów niewypłacalnych biur podróży. Fakt ten może być dla nas dodatkowym argumentem za tym, aby klienci korzystali z tych firm, które mają licencję i gwarantują obydwa filary ochrony.

Reasumując moim zdaniem dobrze się stało, że Ustawodawca realizuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i wprowadził TFG, natomiast wiele niejasności i krótki termin na przygotowanie firm do pracochłonnych czynności z tym związanych budzi nasz niepokój.

Dowiedz się więcej na temat nowych przepisów:

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1334). 

Rozporządzenia dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Powrót