Aktualności

Apel polskiej Branży Komunikacji Marketingowej i MICE

My, przedsiębiorcy z branży komunikacji marketingowej i branży MICE, zatrudniający dziś setki tysięcy osób, z niepokojem obserwujemy rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce i Europie. Wirus SARS-CoV-2 infekuje nie tylko kolejnych członków naszej społeczności, ale także gospodarkę i nasze relacje biznesowe, dzięki którym świadczymy usługi Wam, naszym klientom, Waszym konsumentom i tworzymy wiele miejsc pracy.

Przedsiębiorcy i spółki z kolejnych branż z dnia na dzień odnotowują spadek zamówień, sprzedaży a przerywane łańcuchy dostaw zamrażają produkcję dóbr i usług.Eksperci przewidują mniejszą dynamikę wzrostu PKB w 2020 roku. Indeksy giełdowe świecą się od kilku tygodni na czerwono w całej Europie. Zanikający popyt przekłada się na kłopoty z płynnością finansową, problemy w regulowaniu zobowiązań i przewidywane redukcje zatrudnienia. Gospodarka to system naczyń połączonych, gdzie kłopoty jednej branży bardzo szybko skutkują pogorszeniem kondycji innych. Wpływa to negatywnie na całą gospodarkę i rynek pracy. Utrata pracy i środków do życia przez członków naszej społeczności i ich rodziny wpłynie także negatywnie na bezpieczeństwo nas wszystkich. Teraz wrogiem nie jest wyłącznie recesja i kryzys gospodarczy, jakie świat zna od początku kapitalizmu, ale wirus, który przy destabilizacji najmniejszych gospodarstw domowych zagrozi zdrowiu i życiu nas wszystkich.

Szczególnie niebezpiecznym czynnikiem jest przedłużający się stan niepewności i fakt, że jest zbyt wcześnie, by całościowo móc ocenić wpływ epidemii na gospodarkę i jej poszczególne sektory.

Z niepokojem obserwujemy, jak wiele firm rozważa lub ustala z dostawcami realokowanie budżetów reklamowych, szkoleniowych, konferencyjnych, targowych, produkcyjnych i innych. Co znacznie gorsze, duża część rozważa całkowitą rezygnację z zaplanowanych projektów i kampanii, w ramach zabezpieczenia środków finansowych w obliczu zmniejszającego się popytu. Sytuacja całej branży jest dramatyczna. Docierają do nas głosy o zwolnieniach pracowników oraz nerwowym rozwiązywaniu umów z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Branża została wystawiona na poważny cios, spowodowany przede wszystkim masową rezygnacją firm z zaplanowanych eventów, kongresów, spotkań i innych działań. Anulowanie “z dnia na dzień” wszystkich projektów o charakterze wydarzeń i wyjazdów na okres najbliższych sześciu miesięcy powoduje bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności i zaprzestania prowadzenia działalności w trybie natychmiastowym. Podkreślamy, że takie działania nie tylko nie ograniczają ryzyk związanych z obecną sytuacją, ale wręcz skutkują rozprzestrzenianiem się kryzysu gospodarczego. W obecnej sytuacji absolutnym priorytetem jest troska o zachowanie płynności finansowej partnerów gospodarczych, do czasu zakończenia zapaści rynkowej.


W związku z powyższym, 6 marca powołaliśmy branżowy sztab kryzysowy przy współpracy:

 • Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
 • Klubu Agencji Eventowych SAR
 • Stowarzyszenia Branży Eventowej
 • Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel
 • Meeting Professionals International Poland Chapter
 • SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
 • Polska Izba Przemysłu Targowego

Zadaniem branżowego sztabu kryzysowego jest informowanie na bieżąco o istotnych dla sektora faktach oraz reprezentowanie naszych środowisk – dostawców, agencji i klientów, we wspólnej sprawie. Pierwszym krokiem było przygotowanie oraz publikacja stanowiska w imieniu przedstawicieli branży.Dokument dostępny TUTAJ >>>

Kolejny krok to przedstawienie sytuacji w Senacie oraz przedstawicielom rządu i instytucji państwowych. Nasze stanowisko spotkało się ze zrozumieniem i z pozytywną reakcją ze strony władz publicznych.

Wierzymy, że legislacyjna wersja specustawy dla gospodarki, której założenia zaprezentował w dniu  18.03.2020 r. Prezydent i Premier RP, zapewni pakiet działań osłonowych dla podmiotów gospodarczych, co pozwoli utrzymać nasze relacje biznesowe i ochronić miejsca pracy przed ich trwałą likwidacją.

Założenia ustawy antykoronawirusowej będziemy chcieli z Państwem omówić, by wypracować wytyczne i konkretne rozwiązania jak zarządzać łańcuchem dostawców w obszarze marketingu i MICE. W tym celu zwrócimy się do przedstawicieliiorganizacji zrzeszających klientów oraz reklamodawców z osobnym zaproszeniem na spotkanie online.

Równolegle już dziś apelujemy o zawarcie Paktu Społecznego #TUgether,który w tym trudnym okresie pozwoli zredukować i tak już duże poczucie niepewności oraz da szanse na utrzymanie poziomu zatrudnienia.

NINIEJSZYM APELUJEMY O:

 1. Aktywne włączanie swoich partnerów biznesowych, kontrahentów, dostawców w wewn. sztaby kryzysowe i grupy robocze pracujące nad rozwiązaniami dla sprzedaży, marketingu, zakupów i innych sektorów dotkniętych kryzysem.Poszukiwanie wspólnie z dostawcami alternatywnych rozwiązań dla sprzedaży i komunikacji z konsumentami w dobie pandemii i w okresie tuż po jej ustaniu.
 2. Rozliczanie zrealizowanych już projektów w 2020 roku w trybie natychmiastowym.
 3. Urealnienieterminów płatności pozwalających na zachowanie płynności finansowej – do nie dłuższych niż 30 dni,które dziś średnio wahają się pomiędzy 60 a 90 dni.
 4. Pokrycie uzasadnionych kosztów anulacji projektów wraz z wynagrodzeniem agencji, dostawcy (proporcjonalnym do stopnia zaawansowania prac).Jako branża nie jesteśmy w stanie w sposób całkowicie bezkosztowy anulować projektów ze względu na zaciągnięte już zobowiązania (dotyczy to dostawców, podwykonawców, hoteli, transportu grupowego / lotniczego etc.) oraz poniesione koszty naszej pracy (zespoły ludzi).
 5. Sprawne i bez zbędnej zwłoki rozliczanieanulowanych lub częściowo zrealizowanych już projektów.
 6. Rozliczenie projektów przesuniętych na późniejszy termin w postaci transz osłonowych dla dostawców,przeznaczonych w okresie kryzysowej sytuacji na rzecz utrzymania zasobów i pracowników po stronie partnera w celu realizacji zleceń w odroczonym terminie.
 7. Zaliczkowanie, już w tym momencie projektów zaplanowanych, zarówno przez firmy jak i instytucje publiczne, na trzeci kwartał 2020.
 8. W przypadku firm, które nie stosują zaliczkowania – ustalenie nowych zasad finansowania projektów, wydarzeń, z gwarancją zaliczkowania.
 9. Przeznaczenie stałego miesięcznego budżetu w okresie tej kryzysowej sytuacji na rzecz utrzymania po stronie partnera jego zasobów i zespołów w stanie gotowości do realizacji zleceń po zakończeniu tego trudnego czasu. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie ochronić naszych pracowników i zagwarantować sprawnej, wysokiej jakości współpracy w przyszłości.
 10. Utrzymanie możliwych projektów i przeniesienie ich na inny termin bez konieczności powtórnych procesów konkursowych / przetargowych. Możliwe jest zagwarantowanie osobnymi ustaleniami i umowami zakresu prac oraz kosztów przesuniętych zleceń. Stanowi to także ochronę dla klientów w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych i MICE oraz utrzymania ich cen po ustaniu pandemii.Umożliwia również szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
 11. Utrzymanie wyników zakończonych przetargów – bez ich anulacji – także w przypadku przeniesienia projektu nawet do roku czasu. Stanowi to także ochronę dla klientów w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych i MICE i utrzymania ich cen po ustaniu pandemii.Umożliwia także szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
 12. Podejmowanie w postaci umów, aneksów, listów intencyjnych, promes wzajemnych zobowiązań i gwarancji w zakresie realizacji przedmiotu umowy bez pogarszania warunków wcześniej ustalonych – na czas po ustaniu pandemiii okoliczności uniemożliwiających działanie stron.
 13. Podejmowanie nowych zobowiązań biznesowych, przy pełnej świadomości i wzajemnej odpowiedzialności dot. koronawirusa i recesji gospodarczej.
 14. Elastyczne i partnerskiepodejście do regulowania wzajemnych zobowiązań (np. płatności w ratach, rozliczenia etapami), aby firmy mogły odzyskać płynność finansową oraz stabilność.

 RÓWNOLEGLE JAKO WASI PARTNERZY, DOSTAWCY I KONTRAHENCI, ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:

 1. Aktywnej pomocy i włączania się w wewnętrzne sztaby kryzysowe i grupy robocze naszych klientów, pracujące nad rozwiązaniami dla sprzedaży, marketingu, zakupów i innych.Prowadzenia rozmów i ustaleń z naszymi klientami w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań dla sprzedaży i komunikacji z konsumentami w dobie pandemii i w okresie tuż po jej ustaniu.
 2. Wyczerpującego uzasadniania kosztów anulacji projektów, zawierającego wynagrodzenieproporcjonalne do stopnia zaawansowania prac.
 3. Sprawnego i bez zbędnej zwłoki rozliczaniaanulowanych lub częściowo zrealizowanych już projektów.
 4. Podejmowania w postaci umów, aneksów, listów intencyjnych, promes, wzajemnych zobowiązań i gwarancji w zakresie realizacji przedmiotu umowy po ustaniu pandemiii okoliczności uniemożliwiających działanie stron.
 5. Podejmowania wszelkich możliwych działań i wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi wynikających z oczekiwanej specustawy dla gospodarki i gwarancji Państwa – np. wnioskowanie o wsparcie finansowe instytucji państwowych, wnioskowanie o odroczone płatności kredytów, uruchamianie linii kredytowych, podejmowanie ewentualnych ulg dot. CIT i ZUS.
 6. Korzystania z narzędzi zgodnych z Prawem Pracy, zmniejszających obciążenia pracodawcy,przy równoczesnym zachowaniu podstawowych praw pracownika, jak np. do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
 7. Opracowywania wspólnie z pracownikami i proponowania rozwiązań „pomostowych”na czas wychodzenia z kryzysu.
 8. Elastycznego podchodzenia do obowiązków jako osoby zatrudnionej i jako dostawcy,w tym gotowość do świadczenia pracy w innym wymiarze, miejscu, sposobie czy w innym charakterze.
 9. Utrzymania możliwych projektów i przeniesienie ich na inny termin bez konieczności powtórnych procesów konkursowych / przetargowych. Możliwe jest zagwarantowanie osobnymi ustaleniami i umowami zakresu oraz kosztów przesuniętych zleceń. Stanowi to także ochronę dla klientów w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych i MICE i utrzymania ich cen po ustaniu pandemii.Umożliwia także szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
 10. Utrzymania wyników zakończonych przetargów – bez ich anulacji – także w przypadku przeniesienia wydarzenia nawet do roku czasu. Stanowi to także ochronę dla klientów w postaci zachowania ciągłości dostaw usług marketingowych i MICE i utrzymania ich cen po ustaniu pandemii.Umożliwia także szybkie przywrócenie komunikacji z konsumentem i odbudowanie dynamiki sprzedaży.
 11. Podejmowania nowych zobowiązań biznesowych przy pełnej świadomości i wzajemnej odpowiedzialności dot. koronawirusa i recesji gospodarczej.
 12. Elastycznego i partnerskiegopodejścia do regulowania wzajemnych zobowiązań (np.: płatności w ratach, rozliczenia etapami), aby firmy mogły odzyskać płynność finansową oraz stabilność.

Obecny kryzys z pewnością kiedyś się skończy. To jak z niego wyjdziemy w dużej mierze zależy od narzędzi pomocowych, zaproponowanych Państwo, ale również od wspólnych ustaleń między partneramioraz działań podejmowanych „tu i teraz”.

Wierzymy w otwartą, szczerą i partnerską dyskusję, która przyczyni się do tego, że wszyscy odnajdziemy się w nowej, pokryzysowej rzeczywistości.

W poczuciu współodpowiedzialności za polską gospodarkę, utrzymanie wzrostu PKB, utrzymanie miejsc pracy – w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowia i życia nas wszystkich, apelujemy o podjęcie działań zmierzających do wdrożenia postulatów zawartych w niniejszym dokumencie.

Dziś nasze, indywidualne bezpieczeństwo zależy od bezpieczeństwa wszystkich.

Możemy okazać sobie solidarność w walce z wirusem i kryzysem gospodarczym. To my tworzymy biznes. To my musimy go chronić.

Kumulacja negatywnych skutków koronawirusa, pogłębiona dodatkowymi obciążeniami, może mieć katastrofalny wpływ na życie, gospodarkę, stabilność państwa i służb. Siła tego wpływu będzie zależeć od bezpieczeństwa ludzi i firm, dzięki którym będą mogli przetrwać.

Mamy nadzieję, że nasze stanowisko spotka się z Państwa zrozumieniem i dzięki zachowaniu partnerskich relacji, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności uda nam się razem przezwyciężyć zaistniałą sytuację.

Niniejszy apel jest stanowiskiem:

 • Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
 • Klubu Agencji Eventowych SAR
 • Klubu Producentów Reklamowych SAR
 • Polskiego Klubu Brandingu SAR
 • Klubu Mediowego SAR
 • Klubu Ad Tech SAR
 • Klubu Dyrektorów Finansowych SAR
 • Klubu Strategów SAR
 • Stowarzyszenia Branży Eventowej SBE
 • Polskiej Izby Firm Szkoleniowych PIFS
 • Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP
 • Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel SOIT
 • Meeting Professionals International Poland Chapter MPI
 • SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
 • Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT
 • Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

Jeśli akceptujesz apel, przystąp do #TUgether.

PODPISZ PETYCJĘ ONLINE >>>>

 

Powrót